برنامه‌هاي مخابرات ايران در سال 91؛6 ميليون شماره تلفن همراه و معرفي 200 سرويس جديد موبايل

شركت مخابرات ايران هر ساله با تشريح عملكرد خود،‌ اهداف و برنامه‌هاي در نظر گرفته شده براي سال آينده‌اش را اعلام مي‌كند.


به گزارش ایسنا در برنامه سال 91 شركت مخابرات ايران دستيابي به دايري يك ميليون شماره تلفن ثابت، دايري شش ميليون شماره تلفن همراه، نصب 1.486.000 پورت پرسرعت ديتا، دايري 1.274.950 پورت پرسرعت ديتا، معرفي 200 سرويس جديد در حوزه تلفن همراه و همچنين اهتمام به توسعه خدمات نوين در عرصه تلفن ثابت و فناوري اطلاعات است.


عملكرد دايري تلفن همراه در سال 1390، معادل پنج ميليون و 700 هزار شماره است كه از اين تعداد، تلفن‌هاي همراه دائمي برابر با 150 هزار شماره و تعداد تلفن‌هاي اعتباري برابر با پنج ميليون و 550 هزار شماره است. اما درصد تحقق جاده‌هاي اصلي تحت پوشش تلفن همراه نسبت به كل جاده‌هاي اصلي 99 درصد و درصد تحقق جاده‌هاي فرعي تحت پوشش تلفن همراه نسبت به كل جاده‌هاي فرعي 80 درصد بوده است.


مسير ريلي تحت پوشش تلفن همراه نسبت به كل مسير ريلي كشور 82 درصد و شهرهاي تحت پوشش تلفن همراه 1163 شهر (100 درصد پوشش) است.


به گزارش ايسنا وزير ارتباطات در ميان مجلسي‌ها، پوشش جاده‌هاي استاني تلفن همراه را به دليل نياز به سرمايه بالا در دستور كار وزارتخانه متبوعش ندانست و افزود: پوشش جاده‌هاي روستايي تلفن همراه در حال حاضر بيش از 96 درصد انجام شده است.


كارنامه شركت ‌مخابرات ايران (سهام عام) در سال 1390؛


توسعه شبكه‌ي تلفن ثابت كشور به ميزان 778098 شماره.


افزايش ضريب نفوذ تلفن ثابت از 34/05 در سال 89 به 34/6% تا پايان سال 1390.


دايري پنج ميليون و 700 هزار شماره تلفن همراه (دائمي و اعتباري) در سراسر كشور.


افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه از 54/86% در سال 1389 به 63 درصد تا پايان سال 1390.


توسعه پنج ميليون و 550 هزار شماره تلفن همراه اعتباري در سراسر كشور.


كاهش تعداد كاركنان به ازاء هزار شماره تلفن از 1/15 نفر به 1/12 نفر.


تعداد شهرهاي تحت پوشش شبكه تلفن همراه معادل 1163 شهر.


افزايش 36000 كيلومتر جاده‌هاي اصلي تحت پوشش تلفن همراه كشور تا پايان سال 1390.


درصد تحقق جاده‌هاي فرعي تحت پوشش تلفن همراه كشور معادل 80 درصد.


افزايش 991 كيلومتر مسير ريلي تحت پوشش تلفن همراه كشور در اين مقطع.


تحت پوشش ديتا قرار‌ گرفتن 31 شهر و رسيدن به 1154 شهر تحت پوشش شبكه‌ي ديتا.


افزايش تعداد دفاتر ICT روستايي از 9924 دفتر در سال 89 به 10000 دفتر تا پايان سال 1390.


افزايش 68 روستاي داراي ارتباط، در اين مقطع.


افزايش روستاهاي داراي تلفن خانگي معادل 1043 روستا.


افزايش تعداد كاربران اينترنت در سراسر كشور از 27.5 ميليون كاربر در پايان 1389 به 28.5 ميليون كاربر اينترنت تا پايان سال 1390


واگذاري اينترنت به 334 دانشگاه از طريق فيبر‌نوري (از ابتدا تا اسفند‌ماه 90)


اما مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات ايران در آخرين گفت‌گوي خود با ايسنا بيان كرد: در بخش تلفن ثابت و تلفن همراه به روزيم و تلاش شده نياز ارتباطي متقاضيان برقرار شود و علاوه بر توسعه ارتباطات در شهرها آن را در نقاط روستايي توسعه دهيم و امروز روستاها هم به اين ارتباطات دسترسي دارند.


زارعيان تعداد پورت‌هاي پرسرعت كشور را يك ميليون و 700 هزار عدد اعلام كرد و گفت: اكنون 950 هزار پورت واگذار شده و مابقي در حال واگذاري است و تعداد دفاتر ICT روستايي به 10هزار دفتر و 104هزار كيلومتر فيبر نوري كشيده شده در كشور رسيده است.


​​