امنیت

سمینارهاى آموزشى استاندارد BS7799 در نمایشگاه اله کامپ

 مجموعه سمینارهاى آشنایى با استاندارد BS7799 و پیاده سازى ISMS به طور مشترک توسط سه شرکت داده بان آریا،موسسه کهکشان نور و BVQI در یازدهمین نمایشگاه الکامپ برگزار مى شود.

در طى سمینارها،شرکت کنندگان ضمن آشنایى با مفاهیم مدیریت امنیت اطلاعات،تهدیدات مرتبط و استاندارد BS7799 ، با روند پیاده سازى استاندارد سازمان و اخذ گواهینامه BS7799 آشنا مى شوند.

جهت در یافت برنامه زمانبندى سمینارها به وب سایت هاى زیر مراجعه فرمایید:
http://www.dadehban.com

http://www.kahkeshan.com


​​