امنیت

سایتهای "میراث فرهنگی كشور" و " ارگ بم " هك شدند

تعدادی از سایتهای مربوط به حوزه میراث فرهنگی مانند سایتهای " میراث فرهنگی كشور"،"ارگ بم"، " بنای پرسپولیس " و " كاخ سعدآباد " مورد حمله نفوذگران اینترنتی(‪ (HACKER‬قرار گرفتند.

 این سایتها توسط گروه " ‪ " ir-HACKERS‬مورد حمله قرار گرفته و كلیه سایتهای میزبانی شده در سرور صفحه آن تغییر(‪ (Deface‬یافته است.


سایتهای"میراث فرهنگی كشور"با آدرس اینترنتی"‪"،"WWW. IRAN.MIRAS‬ارگ بم" با آدرس "‪" ، "WWW.ARGBAM.IR‬بنای پرسپولیس " با آدرس"‪"WWW.PERSEPOLIS.IR‬ و كاخ سعد آباد "‪WWW.SAADABADPALACE.ORG‬
در شبكه اینترنت به اطلاع رسانی مشغول هستند.


این نفوذگران اینترنتی، هدف و انگیزه خود را از هك كردن سایتهای میراث فرهنگی كشور اعلام نكردند.


​​