امنیت

فقدان امنیت در سایت های دولتی به منافع ملی کشور خدشه وارد می کند

مدیر کمیته شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با مهم خواندن مقوله امنیت ملی گفت: بسیاری از اطلاعات کشور بر روی سایت های فاقد امنیت قرار گرفته که این امر به منافع ملی کشور خدشه وارد می کند.


به گزارش خبرنگار سینا، "بابادی نیا" که در خصوص امنیت شبکه سخن می گفت، افزود: در کشور ما ارگان های دولتی، هزینه های سنگینی را بابت سخت افزار در چند سال اخیر پرداخته اند، غافل از اینکه این هزینه ها پشتوانه امنیتی قوی ندارند.


وی اظهار داشت: ما به عنوان متولیان فناوری اطلاعات در کشور، رسالت ساماندهی مقوله امنیت در کشور را بر عهده داریم.


به گفته بابادی نیا، نپرداختن به مساله امنیت، سبب تحمیل خسارت های سنگینی به لحاظ نبود کیفیت در سازمان ها و ارگان ها می شود که به همین دلیل در تمام شرکت های دولتی یک بخش امنیت تشکیل شده است.


مدیر عامل شرکت گیلاس کامپیوتر یادآور شد: شرکت دیتا سیاست های نظام را در بحث فیلترینگ اعمال می کند اما مقوله فیلترینگ در  Surfcontrol، اعمال سیاست های فیلترینگ در یک سازمان است.


وی همچنین از تشکیل کمیته شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران خبر داد و افزود: در این کمیته به طور خاص مباحث شبکه و امنیت شبکه بررسی می شود و تفاهم نامه های مختلفی در همین ارتباط در این کمیته در حال تدوین است.


​​