امنیت

نیاز شركت‌‏ها به پست جدیدی تحت عنوان "مدیر امنیتی"

شركت‌‏ها از ایجاد پست جدید و ظهور كارشناسان امنیتی در مقام مدیر اكراه دارند.


به گزارش ایلنا ، امروزه بحث‌‏های زیادی در مورد استخدام كارشناسان امنیتی حرفه‌‏ای تحت عنوان مدیر با مسوول ارشد امنیتی و الزام حضور آنها در شركت‌‏ها مطرح است.
اما در حالی كه شركت‌‏های امنیتی و محققان امنیت سازمانی ، حضور مدیران امنیتی را در شركت‌‏ها را یك امر لازم می‌‏دانند ؛ بسیاری از شركت‌‏ها از ایجاد یك پست جدید در فضای كاری آنها تحت عنوان مدیر با مسوول ارشد امنیتی اكراه دارند.
محققان شركت گارتنر می‌‏گویند: در حال حاضر تنها یك چهارم شركت‌‏ها دارای مدیر امنیتی هستند و این نشان دهنده عدم استقبال شركت‌‏ها از ایجاد چنین پستی است كه خود ریشه در كم اطلاعی آنها از خطر تعهدیدات امنیتی دارد.
با این حال كارشناسان امیدوارند ؛ با روند افزایش آگاهی عمومی از خطرات موجود در دنیای فناوری و رایانه و نیز حیاتی بودن مساله كنترل امنیت ، تدریجا روند ظهور كارشاسان امنیتی در پست مدیر یا مسوول ارشد امنیتی در شركت‌‏ها تسریع شود.
البته به گفته پژوهشگران ، وجود چنین پستی تا حد زیادی به اندازه پیچیدگی فعالیت‌‏ها و نحوه ارتباطات شركت‌‏ها و سازمان‌‏ها بستگی دارد، مثلا بانك‌‏ها و موسسات مالی از جمله سازمان‌‏هایی هستند كه داشتن یك مدیر امنیتی برای آنها الزامی است.
پیش بینی می‌‏شود ؛ در سال‌های آینده شمار شركت‌‏های دارای مدیر امنیتی تا حد زیادی افزایش یابد.


​​