امنیت

استفاده بانک‌تجارت از سیستم عامل Open Source

زائرزادگان، کارشناس سیستم عامل بانک تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار هموطن با بیان مطلب فوق و با اشاره به این که اکنون تقریبا مطالعات مقدماتی در زمینه به کارگیری سیستم عامل‌های کدباز به پایان رسیده، اظهار داشت: اکنون در بانک تجارت برای به کار بردن سیستم عامل‌های کدباز، دو بخش موازی را پیش می‌بریم.
اول در لایه Main Frameها، از سیستم عامل‌های کدباز از جمله Linux Base استفاده خواهیم کرد و در بخش userها تصمیم داریم سیستم عامل‌های Windows Base باقی بمانند البته با توجه به تغییر مدیریت‌ در دولت جدید از زمان اعمال این تصمیم‌ها مطلع نیستیم.
وی ادامه داد: بحث امنیت در سیستم عامل‌های کدباز در بانک‌ها بسیار حائر اهمیت است. بنا به شرایط بانک‌ها و حتی سیاستگذاری آنها، محافظت اطلاعات در چندین لایه تعیین می شود. وی در پایان گفت: آنچه در سیستم عامل کدباز از جمله لینوکس بسیار حائز اهمیت است، کاستمایز شدن در بانک‌ها و میزان اعتماد برای استفاده از آنهاست.

 


​​