امنیت

كار گروه‌های كمیسیون افتا انتخاب شد

در سومین جلسه كمیسیون امنیتی فضای تبادل اطلاعات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، كار گروه‌های این كمیسیون انتخاب شدند.


به گزارش ایسنا در این جلسه كه به ریاست محمودرضا خادمی برگزار شد، ‌حاضرین با ایجاد هفت كار گروه در كمیسوین افتا موافقت كردند.


بر این اساس، زیر گروه “اطلاع رسانی”، “فرهنگ سازی”، “تحقیقات و آموزش”، “گواهی نامه‌های دیجیتال و رمزنگاری”، “استانداردها”، “ساماندهی و تحقیقات بازار”‌و “كارشناسی فنی و ارزیابی” به عنوان زیر گروه‌ها كمیسیون افتا انتخاب شدند.


تدوین استانداردها، ساماندهی بازار، آموزش، ‌فرهگ سازی و اطلاع رسانی در حوزه امنیت اطلاعات از جمله وظایف كمیسیون امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان نظام رایانه‌ای استان تهران به شمار می‌رود.


​​