امنیت

رکورد حملات Phishing شکست

خبرگزاری سلام ـ در حالی که حملات موسوم به Phishing ظرف چند ماه اخیر کاهش یافته بود، به ناگهان از ماه نوامبر سال 2005 به این سو مجددا افزایش یافت.
بررسی‌های موسسه APWG نشان می‌دهد که تنها در ماه نوامبر گذشته 16882 مورد متفاوت حمله Phishing علیه بانک‌ها، ISPها، نهادهای دولتی و شرکت‌های تجاری صورت گرفته است که نسبت به ماه اکتبر 7/6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
گزارش APWG همچنین نشانگر افزایش تعداد URLهایی است که برای پیشبرد این حملات سازمان داده می‌شوند و کلمات عبور از طریق آنها سرقت می‌شوند.
تعداد این سایت‌ها در ماه نوامبر 1044 مورد بوده که نسبت به ماه اکتبر 7/7 درصد افزایش نشان می‌دهد. یک سوم این سایت‌ها در آمریکا و باقی آنها از کره و چین میزبانی می‌شون


​​