آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

تعرفه مکالمه با تلفن ماهواره ای الثریا و اینمارست

شنبه، 6 اردىبهشت، 1382

تعرفه مکالمه با تلفن ماهواره ای الثریا و اینمارست


طبق آخرین بخش نامه شرکت مخابرات تعرفه ارتباطات بین المللی دریایی اینمارست و ارتباط تلفنی به مقصد تلفن ماهواره ای ثریا تغییر نکرده و فقط مبلغ مالیات آن از ۴۰ درصد به ۶ درصد کاهش یافته. به این ترتیب :

تعرفه هر دقیقه مکالمه کلیه مشترکین تلفن ثابت به مقصد تلفن ماهواره ای ثریا :
ریال ۹۱۱۶ = ( ۱٪ عوارض + ۵٪ مالیات) ۸۶۰۰X

تعرفه هر دقیقه مکالمه تلفن همراه شرکت مخابرات به مقصد تلفن ماهواره ای ثریا :
ریال ۹۴۷۷ = ۹۱۱۶ + ( ۶٪ مالیات و عوارض + پالس ۵۷/۴۲ موبایل )X ۸پالس


​​