آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

شرایط اعطای پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای

سه شنبه، 12 آبان، 1383


 شرایط اعطای پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای توسط كمیسیون ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات وفنآوری اطلاعات اعلام شد.به موجب این پروانه كاربران بخش خصوصی ودولتی می توانند در ارایه خدمات حرفه ای مخابراتی از طریق ماهواره به صورت ارتباط نقطه به نقطه یا شبكه های اختصاصی فعالیت كنند.


Photo Google


سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ICT-  بر اساس پیش نویس فراخوان خدمات انتقال ماهواره ای پروانه برای حداكثر٥ شركت و برای مدت٥ سال صادر خواهد شد و در چارچوب سیاست های وزارتخانه ودر نظر گرفتن عرضه فنآوری های نوین و تاثیرات ناشی از آن قابل تمدید است.
بنابر این گزارش حق الامتیاز پروانه برای برای مدت اعتبار آن ٤٥ میلیارد ریال خواهد بود كه از این مبلغ ١٥ میلیارد همزمان با دریافت پروانه باید به حساب خزانه داری كل كشور واریز شود.از ابتدای سال دوم تا پایان مدت اعتبار پروانه هر ساله مبلغ ٥/٧میلیارد ریال به عنوان حق الامتیاز سالانه حداكثر تا سه ماه بعد از پایان هر سال به حساب خزانه پرداخت خواهد شد .
گفتنی است مبالغ واریزی به خزانه غیرقابل برگشت خواهد بود .
هزینه های مربوط به استفاده از فركانس در چاچوب مصوبه مورخ ٢١ اسفند ماه سال ١٣٧٩ هیات وزیران و با تغییرات بعدی آن به طور جداگانه محاسبه وصورت حساب خواهد شد.
همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی كشور برای اطمینان از حسن انجام تعهدات متقاضیان ضمانت نامه ای معتبر به میزان ١٥ میلیارد ریال بدون قیدوشرط در تمام طول مدت پروانه دریافت خواهد كرد.
در این میان برای شركت هایی كه پیش از این پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها دریافت كرده وضمانت نامه حسن انجام تعهدات به این سازمان سپرده اند این مبلغ به میزان ٥ میلیارد ریال خواهد بود.
بر همین اساس پروانه صادر شده در طول مدت اعتبار غیرقابل انتقال به غیر بوده ولی دارنده پروانه می تواند تركیب سهامداران را تغییر دهد.
دارندگان پروانه مختار خواهند بود از كلیه روشهای فنی برای انتقال از طریق ماهواره اقدام كنند. بدین ترتیب روش های نقطه به نقطه اختصاصی ویا مشترك با مركز اصلی(HUB)ویا بدون آن به صورت شبكه ای چند نقطه به چند نقطه ویا ستاره ای با استفاده از انواع ماهواره های سنكرون- مدار متوسط- مدار پایین ودیگر استفاده كنند.
از سوی دیگر دارندگان پروانه تنها مجاز به تامین خدمات انتقال از طریق ماهواره بوده كه تمام انواع صدا –تصویر ویا داده های رایانه ای را شامل می شود وتامین محتوای خدمات نهایی تلفنی ویا تلویزیونی وداده های رایانه ای چه به صورت پخش عمومی ویا اختصاصی در محدوده شرح خدمات پروانه نیست.
بر اساس پیش نویس این فراخوان متقاضی باید در زمان صدور پروانه درقالب شركت با موضوع انحصاری ارایه خدمات انتقال داده ها ویا مخابرات ماهواره ای وبه صورت غیردولتی(خصوصی یا تعاونی)به ثبت برسد و همواره در طول مدت قرارداد وضعیت غیردولتی خود را حفظ كند.
بنابراین گزارش در صورت وجود سهام متعلق به دولت ویانهادهای عمومی در شركت های متقاضی مجموع این سهام باید حداكثر ٢٥درصدباشد.سرمایه گذاری بانكهاویا موسسات اعتباری وشركت های سرمایه گذاری دولتی از محل منابع سپرده گذاران مشمول این محدودیت نخواهد بود.
گفتنی است قلمروی فعالیت دارندگان این پروانه تمام خاك جمهوری اسلامی ایران خواهد بود ولی در مناطق آزاد تجاری وصنعتی كشورعلاوه بر این پروانه اجازه مسوولان ذی ربط نیز ضروری است.
همچنین ارایه خدمات به نقاط ومناطق خارج از مرزهای ایران به شرط رعایت قوانین بین المللی وقوانین خاص هر كشور بلامانع است.
بر اساس پیش نویس فراخوان ارایه پروانه خدمات انتقال داده ها از طریق ماهواره برخی از شرایط شركت و نحوه بارگذاری اعلام نتایج اعطای پروانه به این قرار است:
-تكمیل فرم الكترونیكی معرفی متقاضی یا متقاضیان و مشخصات شركتی كه برای دریافت پروانه معرفی خواهد شد ودریافت شماره ثبت
-تامین ضمانت نامه بانكی معتبر بدون قید وشرط به طرفیت سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی به مبلغ یك میلیارد ریال
-ظرف مدت ٥ روز از تاریخ اعلام نتایج قرعه كشی طی نامه كتبی به ٥ شركت اول برنده از آنان خواسته خواهد شد تا طی مدت ٤٥ روز مدارك لازم از جمله فیش واریز شده وجوه حق الامتیاز وضمانت نامه حسن انجام تعهدات ارایه دهند.با صدور پروانه برای هر شركت ضمانت نامه شركت در قرعه كشی همزمان مسترد خواهد شد.


​​