آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

ضوابط استراداد یا ادغام شركت‌های دارای پروانه‌ی ارایه‌ی خدمات انتقال داده‌ها

سه شنبه، 10 آذر، 1383


 ضوابط و مقررات استراداد و یا ادغام شركت‌های دارای پروانه‌ی ارایه‌ی خدمات انتقال داده‌ها (PAP) و تعهدات آن‌ها مصوب جلسه‌ی مورخ 3/9/83 كمیسیون ماده‌ی 2 آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی ماده‌ی 124 قانون برنامه‌ی سوم كه به امضای ”مهندس داوری‌نژاد” معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده است، به اطلاع می‌رسد:

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،با توجه به بند 3-26-2 پروانه‌ی ارائه‌ی خدمات انتقال داده‌ها موضوع خسارت ناشی از قصور در انجام تعهدات طبق برنامه‌ی زمان‌بندی و مصوبات جلسه‌ی شماره‌ی 1/2 مورخ 3/9/83 كمیسیون موضوع ماده‌ی 2 آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی ماده‌ی 124 قانون برنامه‌ی سوم، موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود.

1- شركت‌هایی كه به هر دلیل تمایل دارند پروانه‌ی ارائه‌ی خدمات انتقال داده‌های خود را عودت دهند فرصت دارند تا پایان وقت اداری روز 25 آذرماه سال جاری تقاضای كتبی خود را به همراه عین پروانه به دبیرخانه‌ی سازمان تحویل و رسید اخذ نمایند تا نسبت به لغو پروانه و آزادسازی ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات آنان مشروط بر آنكه هیچ تعهد متضمن بار مالی با مشتركین خدمات خود نداشته باشند اقدام شود.

2- شركت‌های دارنده‌ی پروانه كه توافق نموده‌اند از طریق ادغام و یا تشكیل كنسرسیوم از قدرت بیشتری در صحنه‌ی رقابت برخوردار باشند می‌توانند در مهلت مقرر در بند فوق درخواست كتبی خود را با امضای تمام توافق‌كنندگان به سازمان ارائه نمایند. سازمان با دریافت تقاضا برای ادغام و در صورت صلاحدید و اطمینان از تداوم عرضه رقابتی خدمات صرفاð نسبت به لغو پروانه‌هایی كه باید لغو شوند اقدام نمود و ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات آنان را مشروط بر آن كه هیچ تعهد متضمن بار مالی با مشتركین خدمات خود نداشته باشند مسترد می‌نماید. متقاضیان تشكیل كنسرسیوم نیز می‌توانند شركت جدیدی از جمع سهامداران موجود و یا شركت‌های متقاضی را به عنوان هویت جدید به سازمان پیشنهاد نمایند. سازمان در صورت صلاحدید و اطمینان از عرضه‌ی رقابتی خدمات نسبت به لغو تمام پروانه‌های متقاضیان اقدام نموده و ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات آنان را مشروط بر آن كه هیچ تعهد متضمن بار مالی با مشتركین خدمات خود نداشته باشند مسترد می‌نماید. شركت‌های متقاضی كنسرسیوم حداكثر 15 روز بعد از مهلت مندرج در بند یك ‌باید اسناد ثبت شركت جدید و ضمانت‌نامه‌ی حسن انجام تعهدات موضوع بند 3-19 پروانه را به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند. دریافت مدارك بعد از مهلت تعیین شده و یا تحویل مدارك ناقص باعث عدم رسیدگی به درخواست شده و در این صورت هیچ حقی برای متقاضیان در تحویل پروانه‌های قبلی و یا صدور پروانه جدید ایجاد نمی‌نماید. در صورت صدرو پروانه جدید كلیه‌ی تعهدات شركت‌های متقاضی به مشتركین خود به پروانه‌ی جدید منتقل خواهد شد. حداكثر مهلت انجام تعهدات پروانه جدید برابر میانگین مهلت‌های تعیین شده پروانه‌های تشكیل دهنده كنسرسیوم خواهد بود.

3- بعد از لغو پروانه در هر كدام از گزینه‌های فوق‌، استرداد و یا صدور مجدد آن غیر ممكن می‌باشد.

4- در صورت ضبط بخشی از ضمانت‌نامه‌، دارندگان پروانه موظفند بر اساس بند 3-26-3 پروانه و حداكثر ظرف 7 روز از تاریخ ابلاغ، ضمانت‌نامه‌ی خود را ترمیم نموده و به سقف مقرر در پروانه رسانده و تحویل سازمان نمایند و یا آنكه در ظرف مدت فوق جبران خسارت وارده را به شكل نقدی به حساب‌های خزانه واریز و رسید آن را تحویل سازمان نمایند.

5- با سررسید شدن تعهدات دارندگان پروانه ارائه‌ی خدمات انتقال داده‌ها و انجام قصور در اجرای تعهدات مربوط به هر یك از متغیرهای ظرفیت، تعداد شهرها و استان‌ها، سازمان نسبت به ضبط تمام و یا بخشی از ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات، لغو پروانه و یا هر دو به شرح زیر اقدام خواهد نمود.

الف- مجموع درصد عدم انجام تعهدات متغیرها تا میزان پانزده درصد، معاف از پرداخت جبران خسارت.

ب- مجموع درصد عدم انجام تعهدات متغیرها تا میزان 75 درصد، به همان میزان از ضمانت‌نامه به نفع دولت ضبط می‌گردد.

ج- مجموع درصد عدم انجام تعهدات متغیرها تا میزان بیش از 75 درصد، ضمن لغو پروانه تمامی ضمانت‌نامه به نفع دولت ضبط می‌شود.


 


در این زمینه :


ابطال پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها (PAP) شرکت فناوری ارتباطات سگال رسا توسط متقاضی  
 
 09/09/1383 - منبع : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
 "شرکت فناوری ارتباطات سگال رسا" با شماره ثبت 215884 در اداره ثبت شرکت های استان تهران پیرو موافقت اصولی 36022/900 مورخ 10/10/82 در تاریخ 20/12/82 طی نامه 17669/12/310 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها (PAP) را در شاخه خدمات خطوط کابلی دیجیتالی مشترکین (DSL) دریافت نمود.
این پروانه حسب درخواست این شرکت و با استناد به مصوبه 3/9/83کمیسیون موضوع ماده ٢ آئین نامه اجرایی تبصره ماده ١٢۴ قانون برنامه سوم، به منظور ایجاد تسهیلات درخصوص شرکت هایی که تمایل دارند پروانه خود را مسترد نمایند، با عودت عین ضمانت نامه از سوی سازمان باطل و از درجه اعتبار ساقط گردید.


​​