بازار سرمایه

متن کامل مصوبه اصول حاكم بر پروانه ارایه خدمات توزیع محتوای صدا و ویدیو مبتنی بر پروتكل اینترنت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

مصوبه شماره 6 جلسه شماره 196 مورخ 26/5/93 كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
 
بسمه تعالی 
مصوبات كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
مصوبه شماره 6 جلسه شماره 196 مورخ 1393/5/26 
 
كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره196مورخ /1393 26/5 پیشنهاد سازمان در خصوص اصول 
حاكم بر پروانه ارا یه خدمات توزیع محتوای صدا و ویدئو مبتن ی بر پروتكل اینترنت را بررسی و آن را به شرح زیر تصویب كرد.
 
اصول حاكم بر پروانه ارا یه خدمات توزیع محتوای صدا و ویدئو مبتن ی بر پروتكل اینترنت 
 
1 - تعاریف 
اصطلاحات و عبارات بكار برده شده ، هریك دارا ی معان ی مشروح ز یر است :
1 1 - - كمیسیون: كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
2-1 - سازمان : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
3-1 - فراهم كننده شبكه: شخص حقوقی كه اجازه ایجاد شبكه ارتباطی را از سازمان دریافت كرده باشد.
4 1 - - دارنده پروانه: شخص حقوق ی است كه بر اساس پروانه صادر شده از سو ی سازمان و در چارچوب موضوع پروانه صادره، و ویدئویی اجازه توزیع محتوای صدا مبتن ی بر پروتكل اینترنت بر بستر باند پهن در كشور و حق سرما یه گذار ی، راه انداز ی،بهره بردار ی را دارا م ی باشد.
5 1 - - متقاضی: شخص حقوق ی متقاض در ی یافت پروانه ارائه خدمات توزیع محتوای و و صدا یدئویی مبتنی بر پروتكل اینترنت بر بستر باند پهن در كشور .
6 1 - - مشترك: شخص حقیقی یا و حقوقی طرف قرارداد با دارنده پروانه در كه قبال پرداخت تعرفه مصوب كمیسیون از خدمات موضوع پروانه استفاده می .كند
7 1 - - پروانه: پروانه ارا یه خدمات توزیع محتوای و صدا ویدئویی مبتن ی بر پروتكل اینترنت بر بستر باند پهن اعطاء شده از سوی سازمان.
2 - موضوع و خدمات پروانه دارنده پروانه میتواند به صورت غیرانحصاری با استفاده از شبكه ها ی ارتباط ی ایجاد شده از سوی فراهم كنندگان شبكه دارای پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت غیر رادیویی، نسبت به توزیع محتوا ی وو صدا یدئوی تا یید شده از سو ی مراجع ذیربط در چارچوب قوان ین و مقررات كشور ، مبتنی بر پروتكل اینترنت و بر بستر باند پهن اقدام .كند
 
تبصره :1 دارنده پروانه موظف است مو در اردی كه طبق قوانین و مقررات كشور برای ارایه محتوای خدمات موضوع پروانه ، اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهور ی اسلام ا ی یران و سا یر مراجع ذیربط الزامی است، قبل از ارایه محتوای مذكور مجوزهای را لازم اخذ .كند
تبصره :2 ارایه سایر خدمات در شبكه موضوع پروانه منوط به موافقت سازمان و رعایت قوانین و مقررات جاری كشور و دریافت مجوزهای تكمیلی از مراجع ذیربط می باشند .
تبصره :3 م یزبانی محتوای و صدا ویدئوی موضوع پروانه، با ید در داخل كشور باشد .
3 - قلمرو فعالیت سرزم ین جمهور ی اسلام ا ی یران 
4 - مدت اعتبار پروانه
مدت اعتبار پروانه از زمان صدور به مدت 10 سال شمسی است.
5 - تمدید مدت اعتبار پروانه 
پروانه برای دورههای بعدی بر اساس شرایط و ضوابطی كه توسط كمیسیون تصویب میشود، قابل تمدید خواهد .بود
6 - شرایط اعطای پروانه 
 -6- 1 موضوع فعالیت شركت براساس اساسنامه شركت متقاضی، باید مرتبط با موضوع پروانه باشد.
 -6- 2 متقاضی باید شركت غیر دولتی بوده در و ایران به ثبت رسیده باشد تا و پایان مدت اعتبار پروانه ماهیت حقوقی زمان صدور پروانه را حفظ .كند
 -6- 3 احراز صلاح یت عموم ی شخص حقوق ی متقاض ی به عهده مراجع ذیصلاح یم باشد.
 -6- 4 شرایط صدور این پروانه برای فراهم كنندگان شبكه، حسب مورد بر اساس تصمیم كمیسیون تعیین خواهد .شد
7 - تعهدات ایجاد، توسعه و اجرا
 -7- 1 دارنده پروانه موظف است حداكثر یك سال پس از دریافت پروانه نسبت به شروع ارایه خدمات موضوع پروانه اقدام .كند
 -7- 2 دارنده پروانه موظف است طرح تجاری خود را به سازمان ارایه و بر اساس این طرح سازمان تعهدات اجرا و توسعه را برای دارنده پروانه مشخص خواهد كرد.
8 - سایر تعهدات
 -8- 1 دارنده پروانه برای اتصال بین اجزای شبكه، مجاز به ایجاد شبكه انتقال مستقل نمی باشد.
 در -8- 2 صورتی كه به تشخیص سازمان در ارایه خدمات انحصار ایجاد شود، كمیسیون میتواند شرایط و محدودیتهای خاصی را برای دارندگان پروانه و ارایه خدمات، اعمال كند.
 -8- 3 دارنده پروانه موظف است خدمات موضوع پروانه به را صورت غیر تبعیض آمیز از طریق شبكه فراهم كنندگان دارای پروانه در صورت حصول شرایط فنی شبكه، به كاربر انتهایی ارایه .كند
 -8- 4 دارنده پروانه موظف است مركز پشتیبانی و پاسخگویی به مشتركین خود را بصورت شبانه روزی ودر تمام ایام هفته(7 ( ×24 فراهم كند .
 
-8- 5 دارنده پروانه موظف است استانداردها و توصیهنامههای تعیین شده از سو ی اتحادیه بین المللی مخارات(ITU) و سایر مواردی كه توسط سازمان ابلاغ می شود را رعایت .كند
 -8- 6 دارنده پروانه ملزم به ارایه خدمات به مشتركین در خود قالب عقد قرارداد شفاف و مشخص كه مبین كمیت، كیفیت و توافقنامه سطح خدمات (Service Level Agreement) است، می باشد. متن نمونه قرارداد باید حداقل یك ماه قبل از ارایه خدمات به سازمان ارایه شود. 
 -8- 7 تمام ی روابط و تعاملات ماب ین دارنده پروانه و فراهم كنندگان شبكه دسترسی ازجمله نحوه اتصال متقابل و درصد حقالسهم مربوط به هریك، بر اساس توافق و قرارداد بین طرفین تعیین خواهد .شد تاكید می شود كه حداكثر سهم فراهم كنندگان شبكه دسترسی سی درصد(30 %) درآمد و سهم تولید كننده محتوا حداقل سی درصد(30 %) درآمد تعیین می .شود
 -8- 8 حق السهم دولت كه توسط سازمان وصول می شود بر اساس درصدهای تعیین شده در پروانه های صادره برای فراهم كنندگان شبكه، صرفا از سهم فراهم كننده شبكه و درآمد های ناشی از سهامداری در شركت های دیگر برای ارایه خدمات موضوع این مصوبه دریافت خواهد شد.این موضوع منوط به شفاف سازی درآمدها در صورت های مالی فراهم كننده شبكه خواهد بود.
 -8- 9 انتقال تمام یا بخشی از پروانه صادره به غیر یا و عرضه بخشی از سهام در بورس یا فرابورس، بدون مجوز سازمان ممنوع است.
 -10- 8 دارنده پروانه موظف است قبل از شروع ارایه خدمت، در خصوص شرایط ارایه، از جمله تعرفه ، نحوه ادامه، خاتمه، قطع خدمات و در صورت درخواست مشترك فعالسازی مجدد خدمات به صورت شفاف به مشترك در ابتدای ارایه خدمات اطلاع رسانی  كند و در خصوص ادامه ارا یه خدم از ت مشترك تایید مجدد بگیرد . دارنده پروانه موظف است روش انجام این را كار قبل از شروع به ارایه خدمات به سازمان اعلام تای و یدیه از را لازم سازمان دریافت .كند
 -11- 8 دارنده پروانه حق ندارد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در قلمرو تیفعال خود مالك تمام ای بخش از ی سرما ای و هی سهام ریسا  یها شركت دارا ی پروانه مشابه باشد. همچن چیه نی یك از دارندگان پروانه یها مشابه ینم زین توانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم مالك تمام ای بخش از ی سرما ای و هی سهام دارنده پروانه باشند. در موارد خاص حسب نظر یسیكم ون اقدام خواهد .شد
9 - مبلغ تسهیم درآمد 
دارنده پروانه موظف است پنج درصد 5( %) درآمد هر اشتراك ماهیانه را به عنوان مبلغ تسهیم درآمد در پایان هر سال قراردادی به سازمان پرداخت كند . 
10 - مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد دارنده پروانه موظف است در طول مدت اعتبار پروانه از سال دوم قراردادی بابت هرسال قراردادی مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد را به مبلغ ده میلیارد ( 10.000.000.000 ) ریال به سازمان پرداخت كند. 
11 - ضمانت نامه ها
 به منظور اطمینان از حسن انجام تعهدات، متقاضی برای دریافت پروانه باید ضمانت نامه معتبر بانكی به مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000 ) ریال قابل تمدید به دفعات بدون و قید شرط در طول مدت اعتبار پروانه نزد سازمان بسپارد كه با تشخیص سازمان، سهم درآمدی سازمان و یا جریمه های متعلقه از محل آن وصول خواهد شد .
تبصره: در صورت مطالبه وجه تمام یا بخشی از مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، دارنده پروانه موظف است ظرف مدت ) 2( دو  ماه نسبت به ترمیم مبلغ ضمانت نامه اقدام .كند
 
 12 - تعرفه
 -12-1 حداكثر تعرفه اشتراك ماهیانه موضوع این پروانه مبلغ دویست هزار(200.000)ریال تعیین می شود.
 -12- 2 دارنده پروانه در هرسال حداكثر میتواند هشت بار نسبت به ارایه و اجرای تعرفههای تشویقی كه قبلاً به اطلاع سازمان میرسد، اقدام كند. تعرفههای تشویقی به مدت سه ماه اعتبار خواهد داشت.
13 - نظارت
 -13- 1 نظارت بر حسن اجرای تعهدات موضوع خدمات پروانه به عهده سازمان بوده و سازمان به صورت دورهای گزارش های در لازم ارتباط با اقدامات انجام در شده چارچوب این مقررات را به كمیسیون ارایه خواهد كرد .
 
 -13- 2 دارنده پروانه موظف است برای نظارت بر فعالیت دارنده پروانه، امكانات لازم را برای دسترسی سازمان فراهم .كند
 -13- 3 سازمان موظف است از اطلاعات ی كه به منظور انجام وظایف نظارتی خود از دارندگان پروانه دریافت كرده و ماه یت طبقه بندی شده داشته و یا مرتبط با شرایط رقابت در بازار است، صرفاً در ارتباط با وظا یف قانون ی خود استفاده كرده و از افشا ی آن ها به جز به مقامات قانونی ذیصلاح خودداری .كند
 -13- 4 دارنده پروانه به موجب ابلاغ كتبی سازمان موظف به تهیه و ارسال كلیه اسناد، مدارك، گزارش ها، آمار و صورت حساب به ها سازمان، مطابق جدول زمانی در مكاتبات زمان یا و دار ایجاد امكان نسخه برداری از موارد فوق توسط نماینده سازمان است.
14 - و حل فصل اختلافات
هرگونه اختلاف درخصوص خدمات موضوع پروانه بین دارندگان پروانه و فراهم كنندگان شبكه، در صورت ارجاع موضوع توسط هر یك از طرفین به سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و طرفین ملزم به اجرای رای و نظر سازمان درخصوص موضوع مورد اختلاف خواهند .بود
15 - جریمه
 در صورت نقض تعهدات پروانه و صدور اخطار كتبی برای رفع تخلف ظرف مدت بیست( )20 روز و عدم رفع تخلف، دارنده پروانه ملزم به پرداخت جریمه های مصوب كمیسیون خواهد بود .
تبصره: جریمه های مصوب كمیسیون بعد از تصویب هیئت محترم وزیران قابلیت اجرایی دارد .
16 - نحوه صدور پروانه
سازمان برای آن دسته از متقاضیانِ دارای شرایط مندرج در ماده 6 این مصوبه ، پروانه صادر خواهد .كرد
17 - تعلیق پروانه
 -17- 1 چنانچه دارنده پروانه بعد از اعمال جریمههای مندرج در ماده 15، نقض تعهدات مندرج در پروانه را ادامه دهد، سازمان مهلتی را در راستای رفع تخلف، به دارنده پروانه اعلام خواهد كرد. در صورت انقضاء مهلت، چنانچه دارنده پروانه در راستای رفع تخلف اقدام نكند، سازمان می تواند پروانه فعالیت مربوطه را به مدت حداكثر شش ) 6( ماه، تعلیق كند . 
 
 - 17- 2 در مدت زمان تعلیق، د ارنده پروانه صرفاً مجاز به ارا یه خدمات به مشتركین موجود، مطابق تعهدات قبلی بوده و هرگونه افزایش مشتركین و یا افزایش امكانات سرویس برای پورتهای پرسرعت دایر شده ممنوع است . 
18 - كاهش مدت اعتبار و لغو پروانه
 در موارد ذیل سازمان می تواند حسب صلاحدید، نسبت به كاهش مدت اعتبار لغو یا و پروانه اقدام :كند
 -18- 1 هنگامیكه شخصیت حقوقی دارنده پروانه منحل شود و یا بدون مجوز سازمان تغییر كند.
 -18- 2 در صورتی كه دارنده پروانه تعهدات ایجاد، اجرا و توسعه موضوع ماده 7 را ایفا نكند.
 -18-3 انجام فعالیت ضد رقابتی به تشخیص سازمان در -18- 4 صورت توقف خدمات موضوع پروانه و عدم ارا یه خدمات از سو ی دارنده پروانه، در بازه زمانی بیش از شش )6( ماه،سازمان مجاز لغو به پروانه می باشد .
 
19 - ارتباط با مشترك
٣ دارنده پروانه با یپ دی ش از شروع بهره بردار ی نسبت به ای جاد و راه اندازی مركز مدیریت روابط با مشتركین(CRM) و در چارچوب خدمات موضوع پروانه با نظر سازمان اقدام كند .
20 - الزامات محلی در -20- 1 صورت داشتن سهامدار خارج ،ی تصمیمات یه و رهیمد ئت مجامع عموم و ی فوق العاده شركت دارنده پروانه مشروط به موافقت حداقل پنجاه درصد(50 %) به علاوه یك سهم، سهامداران یرانیا است .
 و یفن تیریمد -20- 2 یبانیپشت خدمات موضوع پروانه به دیبا اشخاص ای یقیحق حقوق با ی یرانیا تیتابع حاضر در شركت دارنده پروانه واگذار .شود
 -20 -3 سهام یها شركت خارج یب دینبا ی ش از چهل و نه درصد(49 %) سهام كل شركت باشد.
21 - مقررات دیجد
 -21-1 هرگونه مصوبات جدید كه توسط كمیسیون به منظور انجام وظایف قانونی نهیزم در بازار، طیشرا رقابت، حقوق مشترك ن،ی تعرفه ریسا و موارد مربوط به تصویب می رسد برای دارنده پروانه لازم الاجرا است. 
 -21-2 تفسیر مصوبات كمیسیون و مفاد پروانه اعطایی موضوع این اصول صرفاً با كمیسیون خواهد بود .
سازمان می تواند بر اساس شرایط و ضوابط این مصوبه نسبت به صدور پروانه اقدام كند .

​​