بازار سرمایه

افرانت دومین شرکت و همکاران سیستم سومین شرکت شفاف فرابورس شدند

رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در فرابورس از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب منتشر شد و شرکت افرانت موفق شد جایگاه دوم و همکاران سیستم جایگاه سوم را به دست آورند.
 
علی بیگ‌زاده رییس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی در این باره گفت: این رتبه بندی برا یدوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 93 در نظر گرفته شده و امتیاز اطلاع‌رسانی ناشران براساس وضعیت اطلاع‌رسانی آن‌ها از نظر قابلیت اتکا و به‌موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده‌است.
 
وی افزود: معیار به‌موقع بودن بر اساس زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت (پیش‌بینی‌ سود هر سهم، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی‌نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش بینی سود هر سهم و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش ماهه، صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده و حسابرسی شده پایان دوره مالی و برنامه ‌زمان‌بندی پرداخت سود سهامداران) در مقاطع تعیین‌شده در دستورالعمل افشای اطلاعات و با لحاظ کردن میزان تاخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
 
بیک‌زاده گفت: میزان تغییرات در پیش‌بینی‌های ارسالی و هم‌چنین تفاوت‌های میان مبالغ پیش‌بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده معیار قابلیت اتکا در این محاسبات است.بر این اساس شرکت افرانت موفق شد پس از شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه رتبه دوم را کسب کند. این شرکت از معیار به موقع بودن 100 امتیاز و قابلیت اتکا 94 امتیاز کسب کرد تا با مجموع 98 امتیاز و اندکی اختلاف با رتبه اول، در جایگاه دوم قرار گیرد.
 
دیگر شرکت فرابورسی فعال در حوزه فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات خوارزمی است که توانست رتبه ششم را کسب کند. این شرکت از معیار به موقع بودن 94 امتیاز و از قابلیت اتکا 99 امتیاز را کسب کرد.
 
سومین شرکت فناوری اطلاعات فرابورسی، همکاران سیستم است که در این رتبه بندی با افت مواجه شد. این شرکت که توانسته بود در رتبه بندی منتهی به 31 خرداد 93 رتبه 18 را کسب کند، این بار بیست و سوم شد. این شرکت از نظر به موقع بودن امتیاز 88 و از نظر قابلیت اتکا امتیاز 81 را به دست آورد.ضعیف ترین اطلاع رسانی را هم شرکت بیمه دی داشت. عدد درج شده برای امتیاز قابلیت اتکای این شرکت صفر است که نشان دهنده تفاوت با اهمیت سود‌ پیش‌بینی شده با سود محقق شده در صورت‌های مالی حسابرسی شده پایان سال است.

​​