بازار سرمایه

سود هر سهم همراه اول ۶۳۰۸ ریال محقق شد

منبع: فارس
همراه اول اعلام کرد: سود هر سهم این شرکت مطابق صورت‌های مالی حسابرسی نشده اخیر مبلغ ۶۳۰۸ ریال محقق شده است.
بر اساس اطلاعات مندرج در کدال، سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورسی همراه اول اعلام کرد: سود هر سهم این شرکت مطابق صورت‌های مالی حسابرسی نشده اخیر مبلغ 308ر6 ریال محقق شده است.
سایر اطلاعات:
1. سود هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29:
1-1. شرکت پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی 1392 را با سرمایه 985ر064ر2 میلیون ریال در تاریخ های 91/12/01، 91/12/23، 92/05/27 و 92/07/30 مبلغ 696ر9 ریال، در تاریخ های 92/09/17، 92/10/30 و 92/11/23 مبلغ 421ر10 ریال و در تاریخ های 92/11/23، 92/11/26 و 92/12/28 مبلغ 653ر10 ریال اعلام نموده بود که مطابق صورت های مالی حسابرسی نشده مبلغ 081ر11 ریال و صورت های مالی حسابرسی شده مبلغ 045ر11 ریال محقق شده است (سود هر سهم با سرمایه 000ر4 میلیارد ریال مبلغ 702ر5 ریال می باشد).
2-1. شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی گروه (پس از کسر سهم اقلیت) برای سال مالی 1392 را با سرمایه 985ر064ر2 میلیون ریال در تاریخ های 91/12/23، 92/05/27 و 92/07/30 مبلغ 628ر9 ریال، در تاریخ های 92/10/30 و 92/11/23 مبلغ 327ر10 ریال و در تاریخ 92/12/28 مبلغ 759ر10 ریال اعلام نموده بود که مطابق صورت های مالی حسابرسی نشده مبلغ 998ر10 ریال و صورت های مالی حسابرسی شده مبلغ 885ر10 ریال محقق شده است (سود هر سهم با سرمایه 000ر4 میلیارد ریال مبلغ 631ر5 ریال می باشد).
2. سود هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29:
2-1. شرکت پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی 1393 را با سرمایه 985ر064ر2 میلیون ریال در تاریخ های 92/11/23 و 92/12/28 مبلغ 622ر12 ریال و با سرمایه 000ر4 میلیارد ریال، در تاریخ های 93/02/06 و 93/04/31 مبلغ 516ر6 ریال، در تاریخ های 93/07/30، 93/10/10، 93/10/29، 93/11/29 و 93/12/27 مبلغ 606ر6 ریال اعلام نموده بود که مطابق صورت های مالی حسابرسی نشده اخیر مبلغ 308ر6 ریال محقق شده است.
2-2. شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی گروه (پس از کسر سهم اقلیت) برای سال مالی 1393 را با سرمایه 985ر064ر2 میلیون ریال در تاریخ 92/12/28 مبلغ 582ر12 ریال و با سرمایه 000ر4 میلیارد ریال، در تاریخ های 93/02/06 و 93/04/31 مبلغ 512ر6 ریال، در تاریخ 93/10/10، 93/10/29، 93/11/29 و 93/12/27 مبلغ 556ر6 ریال اعلام نموده بود که مطابق صورت های مالی حسابرسی نشده اخیر مبلغ 316ر6 ریال محقق شده است.
3. سود سهام پیشنهادی هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی 1393 در صورت های مالی اخیر افشا نشده است. لکن مطابق آخرین اطلاعیه پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی مذکور، سود سهام پیشنهادی هیات مدیره به مجمع عمومی عادی معادل 90 درصد سود هر سهم بوده است.

​​