بازار سرمایه

دانلود کنید: صورتهای مالی حسابرسی شده سال 1393، گزارش حسابرس و گزارس سالیانه عملکرد هیئت مدیره همراه اول

گزارش سالیانه هیئت مدیره.pdf

صورتهای مالی حسابرسی شده.pdf

گزارش حسابرس همراه اول.pdf

 


​​