تلفن همراه

تماشاکنید:روابط عمومی مخابرات می‌گوید برکناری مدیرعامل این شرکت یک موضوع عادی و داخلی بود و اتفاق خاصی نیفتاده!

 

 


​​