فناوری اطلاعات

ابداع نرم افزاری جهت تعیین تحمل درد در کودکان

منبع: مهر
محققان دانشگاه کالیفرنیا نرم افزار جدیدی ساخته اند که میزان دردی که کودکان تحمل می کنند را نشان می دهد.
به طور کلی برای متخصصان علوم پزشکی و پرستاران شاغل در بیمارستانها آگاهی از این موضوع که کودکان بیمار همواره در حال تحمل چه میزان از درد هستند مهم است.
 
برای این منظور گروهی از محققان در دانشکده پزشکی دانشگاه کایفرنیا در سان دیگو دست به کار شده و نرم افزار تشخیص الگوهای چهره را طراحی کرده اند که با ضریب دقت قابل توجهی، میزان دردی که کودک تحمل می کند را بر اساس حالات چهره وی تخمی می زند.
 
درحقیقت در این فناوری جدید از حالات مختلف چهره و فاکتورهای سازنده آن به عنوان نوعی نشانگر استفاده می شود.
درحال حاضر از یک سیستم سنتی جهت تعیین تحمل درد در کودکان استفاده می شود که بر اساس آن از بیمار خواسته می شود تا سطح درد خود را از صفر تا ۱۰ تعیین کند. اما چنین فرآیندی معایب و کاستی خاص خود را دارد و هیچ گاه نمی توان از آن برای تعیین دقیق این فاکتور استفاده کرد.
 
آنچه که محققان دانشگاه کالیفرنیا ارایه کرده اند بر مبنای سیستم کدگذاری عملکرد صورت (FACS) عمل می کند. در این فناوری جدید از یک دوربین ویدئویی مخصوص جهت تصویربرداری از صورت بیمار استفاده می شود. این دوربین ۴۶ حرکت مختلف صورت را دنبال و ثبت کرده و از آنها برای ارزیابی و تعیین میزان دردی که کودک در همان لحظه تحمل می کند استفاده می کند.

​​