رگولاتوری

نگهداری و بهسازی شبکه راه دور شرکت ارتباطات زیرساخت به بخش خصوصی واگذار شد

منبع: شرکت ارتباطات زیرساخت
نگهداری و بهسازی شبکه راه دور شرکت ارتباطات زیرساخت در استان ها به بخش خصوصی واگذار شد.
اسماعیل رادکانی  معاون بهره برداری و مدیریت این شرکت با اعلام این مطلب افزود: این شرکت  براساس یک مناقصه  خدمات نگهداری ،پشتیبانی  و بهسازی  شبکه مادر مخابراتی  را در سی استان  به بخش خصوصی واگذار کرد.
 
رادکانی توضیح داد: تاکنون   پیمانکاران نگهداری  بیست و سه استان مشخص شدند و  هفت استان باقی مانده تا دوهفته دیگر مشخص می شود.
 
وی تصریح کرد: به این ترتیب با اجرای این مناقصه  حدود سه هزار فرصت کاری برای نیروهای بخش خصوصی  شرکت های پیمانکار در سراسر کشور  فراهم می شود .

​​