فناوری اطلاعات

براساس قانون و توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ دبیرخانه مسابقات بازی‌های رایانه‌ای راه‌اندازی شد

منبع: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در راستای تسهیل امور برگزارکنندگان مسابقات بازی‌های رایانه‌ای و سرگرمی‌های دیجیتال، «دبیرخانه هیأت نظارت بر مسابقات بازی‌های رایانه‌ای» را ذیل معاونت نظارت و ارزشیابی تشکیل داد که وظیفه آن صدور مجوز و نظارت بر این مسابقات است.
 
براساس وظیفه قانونی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مبنی بر اعطای مجوز برگزاری مسابقات بازی‌های رایانه‌ای و نظارت بر آنها، این بنیاد دبیرخانه هیأت نظارت بر مسابقات بازی‌های رایانه‌ای را راه‌اندازی کرد تا در امور برگزارکنندگان این مسابقات تسریع شود.
 
بنابراین گزارش؛ براساس ماده 2 مصوبه شماره 447 شورای عالی انقلاب فرهنگی، برگزاری مسابقات فرهنگی در کشور منوط به اخذ مجوز برای هر دوره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردیده و اجزای بند 5 و 6 بند «ط» ماده (1) تصویب‌نامه شماره 172412/ت4155هـ مورخ 3/8/89 هیأت وزیران «بازی‌ها و سرگرمی‌های دیجیتال» را از امور فرهنگی برشمرده و مسئولیت صدور مجوزهای مرتبط با آن از جمله مسابقات بازی‌های ویدئویی و نظارت بر آن، پس از تفویض توسط وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی برعهده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گمارده شده است.
 
براین اساس صدور مجوز مسابقات بازی‌های ویدئویی توسط سایر مراجع، خلاف مقررات بوده و در صورت مشاهده برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
 
متقاضیان جهت دریافت مجوز برگزاری مسابقات بایستی به سامانه الکترونیکی www.ebazi.org مراجعه و فرم‌های مربوطه را دریافت و پس اط تکمیل، فرم پر شده را به دبیرخانه فوق تحویل دهند.

​​