بازار سرمایه

عضو هیئت مدیره بورس: افزایش قیمت سهام در شرایط کنونی به دلیل تقاضای افراد حقیقی است

عضو هیئت مدیره بورس در مصاحبه با "صبح و گفت وگو" رادیو گفت وگو، افزایش قیمت سهام در شرایط کنونی را ناظر بر تقاضای افراد حقیقی دانست.
 
قاسم محسنی در خصوص تغییرات ناگهانی بازار بورس و عملکرد مردم اظهار کرد: «افراد باید با توجه به درجه ریسک پذیری شان اوراق بهادار را انتخاب کنند و کسی که نمی تواند درجه ریسک پذیری را تحمل نماید، می بایست در اوراق بهادار با ریسک کمتر، سرمایه گذاری کند.»
 
رئیس کمیته ریسک افزایش قیمت سهام را ناظر بر تقاضای افراد حقیقی عنوان کرد و افزود: «اشخاص حقوقی که به دولت وابسته اند و یا شبه دولتی هستند، معمولا در مورد تقاضا اینگونه عمل نمی کنند و در صورت افزایش تقاضا، اوراق بهادار بیشتری عرضه کرده و قیمت ها را تعدیل می کنند.»
 
محسنی گفت: «امسال حدود 80 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تامین مالی اتفاق افتاده که میزانی قابل توجه و نشان دهنده رقمی خوب و افزایش رشد این بازار است.»
 
در ادامه سیدحمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «در سال 92 و هم اینک شاخص بورس بی ملاحظه افزایش می یابد ولی کلیت بازار را نمی توان اینگونه در نظر گرفت.»
 
این استاد دانشگاه ادامه داد: «این شاخص های شکل گرفته ناشی از آثار روانی برجام است و تا زمان واقعی شدن آثار اقتصادی [مدت ها طول خواهد کشید].»
 
میرمعینی گفت: «انتظار داشتیم بعد از یک سال این قیمت ها در برخی صنایع ظهور کند ولی متاسفانه خیلی سریع اتفاق افتاد و رشد بیشتر، نیازمند محرک های بیشتر است.»
 
وی ایراد بزرگ بازار سرمایه را ناظر بر حد نوسان بازار اوراق بهادار دانست و افزود: «این مسئله تحریک کننده افکار و رفتار معاملاتی است؛ وقتی حد نوسان اعمال می شود، گروهی باعث می شوند یک سری هیجانات کاذب بیشتری ایجاد شود.»

​​