بازار سرمایه

بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته/ تمایل اکثریت سهامداران شرکت مخابرات ایران به نگهداری و افزایش سهام

منبع: شرکت مخابرات ایران
بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته از سهامداران شرکت مخابرات ایران، بیش از 75 درصد از سهامداران حقیقی و ترجیحی شرکت مخابرات ایران مایل به حفظ و نگهداری سهام و 61 درصد نیز مایل به افزایش سهام خود در شرکت مخابرات ایران هستند.
 
بر اساس یافته های این نظرسنجی بیش از 79 درصد از سهامداران ترجیحی مخابرات(پاسخگویان همکار)، سهام خود را به عنوان روشی برای ایجاد انگیزه و سهیم شدن در سود و زیان سازمان خود و همچنین تاثیرگذاری مثبت بر میزان تعلق سازمانی قبول دارند.
 
بر اساس این گزارش، حدود 76 درصد پاسخگویان نظرسنجی  از نحوه پرداخت سود سهام اخابر رضایت دارند.
 
بر اساس یافته های علمی این پیمایش، بیشترین نسبت پاسخگویان همکار با بیش از 80 درصد، سهام ترجیحی را به عنوان پشتوانه ای برای کارکنان باور دارند.
 
این گزارش می افزاید 63 درصد از پاسخگویان این نظرسنجی از پرداخت به موقع سود سهام سالیانه مخابرات رضایت دارند.
 
بر اساس یافته های نظرسنجی صورت گرفته، بیش از 57 درصد از دارندگان سهام شرکت مخابرات ایران، این سهام را برای سرمایه گذاری به دیگران توصیه می کنند.
 
همچنین، 68 درصد از پاسخگویان از میزان سود سهام پرداختی اخابر در سال های گذشته، رضایت داشته اند. 
 
یادآوری می شود شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین شرکت بورسی دارای 45 میلیارد سهم در بورس ایران می باشد.

​​