باندپهن

6 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات استان تهران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی ولی عصر، شهید مشهدی مهدی، مالک اشتر، شهید عاطف، استقلال و دانشگاه از تاریخ سوم مردادماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات ولی عصر با پیش شماره های 7750 الی 7753، 7760 الی 7768 در محدوده خیابان های نادری و سعدی به مدت 48 ساعت و در مرکز مخابرات شهید مشهدی مهدی با پیش شماره های 3357، 3386، 3387، 3345 الی 3349 در محدوده خیابان های صالحی، شهید شوشتری و در مرکز مخابرات مالک اشتر با پیش شماره های 6635 الی 6638، 6617 الی 6619، 6666 الی 6668، 6683 الی 6689 در محدوده خیابان های دامپزشکی، هاشمی، کارون، یادگار به مدت 72 ساعت دچار اختلال می شود. همچنین در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های 7729، 7770 الی 7774، 7786 الی 7788، 7670 در محدوده خیابان های 180 غربی، فرجام، اتوبان باقری، اردیبهشت و در مرکز مخابرات استقلال با پیش شماره های 2201 الی 2205، 2266، 2620، 2621 در محدوده خیابان آفریقا، کوچه های گلدان، خرسند، مروارید به مدت 3 روز با اختلال همراه است.
 
براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات دانشگاه از ساعت 24 به مدت 6 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​