رگولاتوری

اولتیماتوم حاکمیت به چهار شرکت متقاضی پروانه FCP

منبع: تسنیم
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به چهار شرکت متقاضی دریافت پروانه FCP که شرایط آنها احراز شده است، اولتیماتوم داد.
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای چهار شرکت متقاضی دریافت پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) که براساس مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 مورخ 93/10/21 این کمیسیون با موضوع "اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت" نسبت به تکمیل و تحویل مدارک و مستندات مربوطه برای دریافت پروانه مذکور به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام ننموده‌اند، بند ذیل را تصویب کرد:
 
"متقاضیانی که شرایط آنها برای دریافت پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت(FCP)  احراز شده است حداکثر تا تاریخ 95/06/31 مهلت دارند تا نسبت به تکمیل، تحویل مدارک و مستندات و پرداخت حق امتیاز به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جهت دریافت پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) اقدام کنند."
 
ساختار و قالب پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت (FCP) دو سال گذشته با هدف تجمیع پروانه‌های سابق ارتباطی و اینترنتی اعم از PSTN،PAP ، ISDP و ISP شکل گرفت.
 
این پروانه‌های جدید ارتباطی در راستای تجمیع بیش از هزار پروانه موجود در حوزه ارتباطات ثابت صورت گرفته و رویکرد گذشته مبتنی بر پروانه‌های تک سرویسی، استانی و وابسته به فناوری، به پروانه‌های مستقل از فناوری، چند سرویسی و سراسری تغییر یافته است.

​​