فناوری اطلاعات

دبیر کمیسیون دولت الکترونیک خبر داد: ارزیابی دولت الکترونیک تا پایان تابستان

دبیر کمیسیون دولت الکترونیک ارزیابی این پروژه را به پایان تابستان محول کرد و از ایجاد کارگروهی برای هدایت و مدیریت شهر هوشمند خبر داد.
 
رضا باقری اصل در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند دولت الکترونیک اظهار کرد: ارزیابی بلوغ دولت الکترونیک انجام و مشخص شده که دستگاه‌ها برای هر سرویس در چه مرحله‌ای قرار دارند. انشاالله تا آخر تابستان شاخص‌ها را اعلام می‌کنیم و وضعیت دولت الکترونیک مشخص می‌شود.
 
وی همچنین در ادامه با بیان اینکه مسئولیت شهر هوشمند با شهرداری هاست، گفت:  مدیریت شهرها در اختیار شهرداری هاست، اما ما از جهت فراهم کردن زیرساختها به آنها کمک می‌کنیم تا یک انسجام و هماهنگی ایجاد شود.
 
دبیر کمیسیون دولت الکترونیک افزود: کاری که کمیسیون الکترونیک و شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام می‌دهد این است که یک کارگروه ویژه برای هدایت و مدیریت شهر هوشمند با کمک وزارت کشور و شهرداریها ایجاد کند.
 
باقری اصل با بیان اینکه باید از توانمندی شهرهای پیشرو در شهرهای کوچک استفاده کنیم، گفت: همچنین باید به شهرهای پیشرو کمک کنیم تا بستر سرویس‌دهی خود را همراه با سرویس‌های دولت الکترونیک بهبود ببخشند و در اختیار شهروندان قرار دهند.
 
وی شهر هوشمند را پروژه‌ای پیشرونده مانند شبکه ملی اطلاعات دانست و بیان کرد: باید همیشه در جهت شهر هوشمند حرکت کرد و البته اقدامات بسیار خوبی نیز توسط سازمان فناوری اطلاعات شهرداریها انجام شده است.
 
دبیر کمیسیون دولت الکترونیک با اشاره به شهر تهران به عنوان یکی از شهرهای پیشرو در پروژه هوشمندسازی بیان کرد: تهران از شهرهایی است که در مسیر درستی به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کند. همچنین ارزیابی شهرها و خروجی آنها در همایش شهر هوشمند بررسی می‌شود.

​​