باندپهن

6 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات استان تهران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات استقلال، مالک اشتر، مرحوم نهری، شهید چمران، شهید لطیفی و رباط کریم از تاریخ 25 مرداد ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات استقلال با پیش شماره های 2201 الی 2205، 2265، 2266، 2620، 2621، 2623 در محدوده خیابانهای آفریقا، گلنار، مریم شرقی، شریفی منش، فیاضی به مدت 48 ساعت و در مرکز مخابرات مالک اشتر با پیش شماره های 6610 الی 6613، 6615 الی 6619، 6635 الی 6638، 6683 الی 6689 در محدوده خیابانهای دامپزشکی، بوستان، رودکی، خوش و در مرکز مخابرات مرحوم نهری با پیش شماره های 8807 الی 8809، 8836 الی 8838، 8856 الی 8859 در محدوده خیابانهای توحید، خوردین، رامشه، توحید 3، دادمان به مدت 72 ساعت دچار اختلال می شود.
 
همچنین در مرکز مخابرات شهید چمران با پیش شماره های 6650 الی 6656 در محدوده خیابانهای ستارخان، شهید محمد عینی، شهید توکلی، کجور، حبیب الهی و در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298، 2675، 2691 در محدوده خیابانهای ضابطی، کوچه زاهدی و در مرکز مخابرات رباط کریم با پیش شماره های 5641 الی 5643 در محدوده رباط کریم، صیاد شیرازی به مدت 3 روز با اختلال همراه است.
 

​​