باندپهن

5 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات استان تهران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید سعادتمند، پیروزی، شهید فرداسدی، هجرت و دکتر حسابی از تاریخ 14 شهریور ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید سعادتمند با پیش شماره های 4420 الی 4429 و 4438 در محدوده خیابان های شهید گلاب، چوب تراش، شیخ فضل ا... نوری و محمد علی جناح، در مرکز مخابرات پیروزی با پیش شماره های 3325، 3330 الی 3336، 3378، 3379 و 3660 در محدوده خیابان های شکوفه، سیرجان، شهید برادران نور صالحی و کوچه های شهید اسماعیل منزه، اربابی و قریب و در مرکز مخابرات شهید فرد اسدی با پیش شماره های 6600 الی 6609، 6615 و 6619 در محدوده خیابان های دامپزشکی ، دستغیب، بلوار استاد معین و بزرگراه یادگار امام، در مرکز مخابرات هجرت با پیش شماره های 3314، 3315، 3364، 3365 و 3380 الی 3384 در محدوده خیابان های شهید موسوی، شهید تارخ، 15 متری سوم و چهارم و در مرکز مخابرات دکتر حسابی با پیش شماره های 3961، 6510، 6511، 6514، 6517، 6519 و 6559 در محدوده مرکز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​