باندپهن

5 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: مخابرات استان تهران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید لطیفی، شهید حکمت شعار، پیروزی، دکتر حسابی و بعثت از تاریخ 25 مهرماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298، 2691، 2675 در محدوده خیابان های سعیدی، ولی عصر، کوچه بیست، بهمن، پرویز، کامبیز، یاس، سرو، آلاله، گلستان و در مرکز مخابرات شهید حکمت شعار با پیش شماره های 7709، 7713، 7749، 7789، 7780، 7744، 7745، 7724، 7718 الی 7721 در محدوده 
خیابان های 12 مرکزی، جهانشاهلو، هنگام، تکاوران، 9 مرکزی، آزادگان، نصرتی، احدزاده، عسگری، ملاجعفر، شمس، باقری، شهریار و در مرکز مخابرات پیروزی با پیش شماره های 3660، 3325، 3378، 3379، 3330 الی 3336 در محدوده خیابان های شکوفه، دژکام، درودیان، موسوی و در مرکز مخابرات دکتر حسابی (مارلیک) با پیش شماره های 6510، 6511، 6514 الی 6517، 6519، 6559، 3961 در محدوده خیابان های امام خمینی، دکترحسابی، پاساژ مارلیک به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
براساس همین گزارش، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات بعثت از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.

​​