تلفن همراه

زنان و مردان چقدر از موبایل و اینترنت استفاده می‌کنند؟

منبع: تسنیم
ضریب نفوذ اینترنت در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال ۱۹.۵ درصد، گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال ۷۲.۴ درصد، گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال ۵۵.۴ درصد، گروه سنی ۵۰ تا ۷۴ سال ۲۱.۸ درصد و گروه سنی ۷۵ سال و بیشتر ۳.۷ درصد در سال ۹۴ بوده است.
 
در سال گذشته از کل جمعیت شش ساله و بیشتر کشور تعداد 36.9 میلیون نفر (51 درصد) مرد و 35.5 میلیون نفر (49 درصد) زن بوده‌اند. در دوره مورد نظر کاربران مرد تلفن همراه، رایانه و اینترنت به ترتیب 30.8 میلیون نفر، 15.5 و 17.1 میلیون نفر بوده‌اند.
 
کاربران زن تلفن همراه، رایانه و اینترنت به ترتیب 25.6 میلیون نفر، 14.3 و 15.7 میلیون نفر بوده و نشان می‌دهد ضریب نفوذ تلفن همراه برای مردان 83.5 درصد و برای زنان 72 درصد بوده است.
 
ضریب نفوذ رایانه در مردان 42.1 درصد و در زنان 40.2 درصد و بالاخره ضریب نفوذ اینترنت مردان و زنان به ترتیب 46.3 و 44.4 درصد بوده است.
 
همچنین از مجموع کاربران اینترنت شش ساله و بیشتر کشور 52 درصد مرد و 48 درصد زن بوده‌اند.
 
به گزارش تسنیم، در دوره مورد نظر از کل جمعیت شش ساله و بیشتر کشور ضریب نفوذ تلفن همراه در گروه سنی کمتر از 15 سال 34.1 درصد، گروه سنی 15 تا 24 سال 88.1 درصد، گروه سنی 25 تا 49 سال 91 درصد، گروه سنی 50 تا 74 سال 77.2 درصد و گروه سنی 75 سال و بیشتر 37.6 درصد بوده است و نشانگر آن است که گروه سنی 25 تا 49 سال (گروهی که عمده شاغلان در آن قرار دارند) بیشترین ضریب نفوذ تلفن همراه را داشته است.
 
همچنین ضریب نفوذ رایانه در گروه سنی کمتر از 15 سال 39.5 درصد، گروه سنی 15 تا 24 سال 63 درصد، گروه سنی 25 تا 49 سال 44.1 درصد، گروه سنی 50 تا 74 سال 19.8 درصد و گروه سنی 75 سال و بیشتر 3.4 درصد بوده است.
 
ضریب نفوذ اینترنت نیز در گروه سنی کمتر از 15 سال 19.5 درصد، گروه سنی 15 تا 24 سال 72.4 درصد، گروه سنی 25 تا 49 سال 55.4 درصد، گروه سنی 50 تا 74 سال 21.8 درصد و گروه سنی 75 سال و بیشتر 3.7 درصد بوده و بیانگر آن است که گروه سنی 15 تا 24 (گروهی که جوانان و اکثر دانشجویان در آن قرار دارند) بیشترین ضریب نفوذ رایانه و اینترنت کشور را داشته است.
 

​​