فناوری اطلاعات

بررسی نقشه راه پردازش خط و زبان فارسی در پژوهشگاه ICT

منبع: تماس نیوز
در جلسه ای چهل ودوم شورای راهبری جویشگر بومی ،نقشه راه پردازش خط و زبان فارسی در این جویشگر با بررسی موضوعاتی نظیر پیکره‌ها و منابع زبانی، ابزارهای پایه پردازش زبان طبیعی، ابزارها و سامانه‌های کاربردی پردازش زبان طبیعی، سامانه‌های کاربردی پردازش متن مورد بررسی قرار گرفت.
 
علیرضا یاری دبیر شورای راهبری جویشگر بومی در این جلسه ای شورا به سیاست‌های پیشنهادی از سوی جویشگرها بومی پرداخت و گزارشی از روند اجرا و نظارت بر پروژه‌های مصوب ارائه کرد که از سوی اعضای حاضر موردبحث و بررسی قرار گرفت.
 
در ادامه جلسه، محمد بحرانی از پژوهشگران پژوهشگاه ICTدر خصوص نقشه راه پردازش خط و زبان فارسی در طرح جویشگر بومی توضیحاتی داد و به موضوعاتی نظیر پیکره‌ها و منابع زبانی، ابزارهای پایه پردازش زبان طبیعی، ابزارها و سامانه‌های کاربردی پردازش زبان طبیعی، سامانه‌های کاربردی پردازش متن، سامانه‌های کاربردی پردازش گفتار، سامانه‌های کاربردی پردازش تصاویر متنی و سامانه‌های ترکیبی پرداخت و اولویت‌های این حوزه از طرح جویشگر بومی را اعلام کرد.
 
مریم طایفه محمودی یکی دیگر از پژوهشگران پژوهشگاه به بررسی و تحلیل وضعیت محتوا و خدمات محتوایی موردنیاز برای طرح جویشگر بومی اشاره کرد. ودر ادامه به وضعیت محتوا در داخل کشور و بررسی وضعیت محتوا در کشورهای مختلف و تدوین اولویت‌بندی میان پروژه‌های حائز اهمیت پروژه محتوا و خدمات محتوایی پرداخت.

​​