فناوری اطلاعات

پرداخت موبایلی پایین تر از پذیرش اینترنتی است

منبع: فناوران
شاپرک آمار پذیرندگی بانک ها در آذرماه سال جاری را اعلام کرد که بر این اساس سهم بازار پذیرش تلفن همراه نسبت به سایر ابزارها نظیر کارتخوان فروشگاهی و پذیرش اینترنتی پایین تر است.
 
براساس گزارش شاپرک سهم هر کدام از بانک ها در پذیرندگی ابزارهای پرداخت هم مشخص شده که بانک ملت در تعداد و مبلغ تراکنش بانک های پذیرنده و همچنین شاخص تعداد و مبلغ هر یک از ابزارهای پذیرش در صدر فهرست قرار دارد. و بانک آینده نیز درشاخص تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی دوم شد.
 
بانک ملت با کسب ۳۴,۵۴ درصد از تعداد تراکنش ها و سهم ۳۲.۳۲ درصدی در آذرماه ۹۵ از میان ۳۴ بانک و موسسه اعتباری مجاز در لیست بانک های پذیرنده تراکنش های بانکداری الکترونیکی در مبلغ تراکنش برای نهمین ماه پی درپی در سال ۹۵ در جایگاه نخست در بین تمام بانک های پذیرنده به دست آورده است. 
بر اساس این گزارش بانک ملی نیز با سهم ۷,۱۲ درصدی در تعداد تراکنش ها در جایگاه سوم و  همچنین با سهم ۱۰.۹۴ درصدی در مبلغ تراکنش در جایگاه سوم قرار گرفت.
 
نکته قابل توجه این که بانک صادرات با سهم ۶,۷۲ درصدی در تعداد تراکنش ها و جایگاه چهارم در تعداد تراکنش ها دارای سهم ۱۲.۴۵ درصدی در مبلغ تراکنش ها و جایگاه دوم در این بخش است که این امر نشانگر این است که میانگین مبالغ در هر تراکنش در این بانک بیشتر از بانک ها ذکرشده است. همچنین بانک پارسیان با سهم ۷,۳۹ درصدی در تعداد تراکنش ها در جایگاه دوم در این بخش و با سهم ۳.۵۹ درصدی در مبلغ تراکنش ها در جایگاه نهم در مبلغ تراکنش های بانکی در آذرماه قرار گرفت. 
 
 سهم بانک ها از بازار تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش
بر اساس آمار سهم تعدادی تراکنش های هر یک از بانک های پذیرنده از بازار ابزارهای پذیرش برای آذرماه ۹۵ نشانگر این است که بیشترین سهم از تعداد تراکنش ها از هر سه ابزار کارت خوان فروشگاهی با ۳,۳۰ درصد، ابزار پذیرش موبایلی با ۷۲.۲۲ درصد و ابزار پذیرش اینترنتی با ۳۲.۷۴ درصد متعلق به بانک ملت بوده است.
 
همچنین بانک های ملی، پارسیان و صادرات به ترتیب با اختصاص ۷,۷۰، ۷.۶۸ و ۷.۶۱ درصدی در ابزار در تعداد تراکنش های ابزار کارت خوان فروشگاهی در جایگاه دوم تا چهارم قرار گرفتند و در تعداد تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی بانک های سامان، ملی و پارسیان به ترتیب با اختصاص ۱۴.۳۳، ۱۴.۲۶ و ۱۰.۲۵ درصدی در مقام های دوم تا چهارم ایستادند و همچنین بانک های آینده با سهم ۱۵.۴۱ درصدی در رتبه دوم و پارسیان با سهم ۴.۰۷ درصدی در رتبه سوم در تعداد تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی قرار گرفتند.
 
سهم قابل ملاحظه بانک آینده ۱۵,۴۱ درصد در تعداد تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی است درصورتی که این بانک در کل کمتر از ۲ درصد شبکه پرداخت را در اختیار دارد و این امر نشان از تمرکز این بانک در این حوزه نسبت به بانک های دیگر است.
 
 سهم بانک ها از بازار مبلغ ابزارهای پذیرش
بر اساس این گزارش در آذرماه نیز بانک ملت بالاترین سهم مبلغی در هریک از ابزارهای پذیرنده را کسب کرده است و سهم این بانک از مبلغ کارت خوان های فروشگاهی ۳۰,۴۸، از ابزار پذیرش اینترنتی ۵۳.۹۹ و از ابزار پذیرش موبایلی ۵۸.۳۷ بوده است درحالی که درمجموع تنها ۳۲.۳۶ درصد کل مبالغ تراکنش های کارتی به حساب مشتریان این بانک واریزشده است.
 
بر اساس این گزارش بانک صادرات با سهم ۱۳,۲۹ درصدی در رتبه دوم، بانک ملی ایران با سهم ۱۰.۳۲ درصدی در رتبه سوم و بانک کشاورزی با سهم ۵.۰۳ درصدی رتبه چهارم را از مبلغ تراکنش های کارت خوان های فروشگاهی را به خود اختصاص دادند و همچنین بانک های ملی، سامان و رفاه کارگران به ترتیب با سهم ۱۹.۵۴، ۴.۵۳ و ۳.۶۹ درصدی در جایگاه دوم تا چهارم در مبلغ تراکنش های اینترنتی قرار گرفتند و بانک های آینده، اقتصاد نوین و سامان نیز با ۱۱، ۱۰.۷۶ و ۷.۶۴ رتبه دوم و سوم را در مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش بانکی در آذرماه سال ۹۵ کسب کردند.
 
 سهم اندک در پذیرندگی موبایل بانک 
بررسی این آمار حاکی است  تعداد بسیار کمی از بانک ها در بازار پذیرش ابزار موبایلی سهم قابل توجهی از پذیرش تراکنش های بازار را در اختیاردارند و بیشتر بانک ها در ابزار کارت خوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی سهم قابل توجه تری از ابزار پذیرش موبایلی در بازار رادارند.

​​