رگولاتوری

علمایی: شرکت مخابرات ایران به دنبال ایجاد شبکه ای از شرکای تجاری جدید برای ارائه سرویس به مشترکان است

منبع: شرکت مخابرات ایران
مدیرکل تنظیم مقررات گفت: شرکت مخابرات ایران، باتوسعه سرویس های مختلف بر اساس اولویت های تعیین شده در برنامه ره نگاشت 5 ساله، به دنبال ایجاد شبکه ای از شرکای تجاری جدید برای ارائه سرویس به مشترکان خود است، تا برای ارائه سرویسهای دیجیتال در کلاس جهانی شرکت مخابرات ایران مهیا شود.
 
مدیرکل تنظیم مقررات گفت: شرکت مخابرات ایران ، باتوسعه سرویس های مختلف بر اساس اولویت های تعیین شده در برنامه ره نگاشت 5 ساله، به دنبال ایجاد شبکه ای از شرکای تجاری جدید برای ارائه سرویس به مشترکان خود است، تا برای ارائه سرویسهای دیجیتال در کلاس جهانی شرکت مخابرات ایران مهیا شود.
 
علمایی بابیان این مطلب و با تاکید بر اینکه  این شرکت در این مرحله، ایجاد محتوی فاخر و تعاملی به عنوان اولویت اول در دستور کارقرار داده است گفت: بخش عمده ای از آن با همکاری شرکتهای نوپای مستعد و حمایت از آنها صورت خواهد گرفت تا دراین قالب به ارایه خدمات و سرویس ها بپردازند.
 
وی با اشاره به اینکه تا کنون این شرکت  با ایجاد شبکه سازی در حوزه ICT بستر های ارتباطی رافراهم کرده است اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین شبکه مخابراتی در کشور و در منطقه ، در بخش دسترسی با استفاده از فناوری های مختلف در حوزه های ثابت و سیار توانسته به حدود 90 میلیون مشترک، خدمات پایه ای ارائه نماید.
 
مشاور مدیر عامل و مجری توسعه شرکت های نوپادر شرکت مخابرات ایران،با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران یک نقشه راه متمایزی را طراحی کرده  تا بر اساس آن  شتاب دهنده ای را که بتواند با شرکت مخابرات همکاری کند و شرکتهای نوپایی که در این حوزه فعالیت می کنند را در زیرمجموعه خود قرار دهدو به عنوان شریک تجاری خود انتخاب کند اعلام کرد: تاکنون زیرساخت ها و فرایندها ی شکل گیری این مشارکت در داخل شرکت انجام شده است. دراین راستا، یک برنامه یکساله تنظیم شده و درقالب آن یک سری KPI ها را در نظر گرفته شده وامیداست که میزان موفقیت شرکت در این قالب سنجیده شود.

​​