فناوری اطلاعات

ثبت بین المللی 5 موقعیت مدار فرکانسی ماهواره ای جدید در اتحادیه جهانی مخابرات توسط سازمان فضایی

منبع: تماس نیوز
ثبت بین المللی 5 موقعیت مدار فرکانسی ماهواره ای جدید در اتحادیه بین المللی مخابرات توسط سازمان فضایی ایران انجام شد.
 
سازمان فضایی ایران ضمن نظارت و جلوگیری از تداخلات فرکانسی نسبت به موقعیت های مدار فرکانسی ثبت شده برای کشور جمهوری اسلامی ایران، اقدام به ثبت بین المللی ۵ موقعیت مدار فرکانسی ماهواره ای جدید در اتحادیه بین المللی مخابرات در مدار زمین آهنگ در سال ۱۳۹۵ کرد. موقعیت های مدار فرکانس جدید در موقعیت های مداری مناسب در باندهای فرکانسی Ka و Ku بوده و در مرحله هماهنگی فرکانسی با سایر کشورها قرار دارد.
 
پیش از این نیز سازمان فضایی ایران در سال ۱۳۹۰ اقدام به ثبت اولیه ۱۴ موقعیت ماهواره ای مختلف نموده بود که همگی آنها در مرحله انجام هماهنگی های فرکانسی به منظور ایجاد سرویس خالی از تداخل فرکانسی قرار دارند.
 
شایان ذکر است حسب مجموعه قوانین و مقررات بین المللی، ثبت نهایی موقعیت های ماهواره ای با استقرار ماهواره عملیاتی امکان پذیر می شود که برنامه ریزی های مقتضی برای حصول به این هدف در حال پیگیری است.

​​