تلفن همراه

تماشا کنید: دادستان کل کشور: تماس صوتی تلگرام مشکل امنیتی دارد

منبع: فارس
دادستان کل کشور در برنامه نگاه یک گفت: تمام دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی کشور گزارش کردند که سرویس تماس صوتی تلگرام مشکل امنیتی ایجاد می‌کند‌.

​​