فناوری اطلاعات

استراژی بانک سامان تمرکز روی تلفن همراه

منبع: اخبار پولی مالی
ادغام بانک ها درمان کوتاه مدت نیست اما می توان به آن به عنوان یک راه حلی نگاه کرد که در بلند مدت نتیجه خواهد داد.
  
ولی الله ضرابیه، رئیس هیأت مدیره بانک سامان درباره پیشنهاد خروج نظام بانکی از بحران با انجام ادغام گفت: ادغام درمان کوتاه مدت نیست اما می توان به آن به عنوان یک راه حلی نگاه کرد که در بلند مدت نتیجه خواهد داد. نکته مهم ادغام ها، توان ایجاد بهره وری و افزایش سرمایه و سودآوری است.
 
رئیس هیأت مدیره بانک سامان تصریح کرد: آن چیزی که ادغام دو بانک با کفایت سرمایه زیر 8درصد را در بلند مدت ارزشمند می کند، این است که این دو بانک بتوانند از ظرفیت های اضافی که برایشان ایجاد شده درآمدزایی بیشتری کنند و با خارج کردن نیروی انسانی مازاد، بستن شعب و کوچکتر کردن واحدهای ستادی سودآوری و سرمایه بیشتری به دست بیاورند.
 
وی تأکید کرد: با توجه به شرایط ویژه ای که در کشور ما وجود دارد راه حل های دیگری نیز در کنار این ادغام باید در نظر گرفته شود. همچنین در مراحل بعدی باید طوری برنامه ریزی شود که محل تأمین افزایش سرمایه بانک های ادغامی مشخص شود؛ در غیر این صورت بهبودی در وضعیت بانک ها ایجاد نخواهد شد.
 
ضرابیه، در خصوص اقدامات بانک سامان در زمینه بانکداری مجازی بیان کرد: طی 5 سال گذشته بیش از 15 درصد از شعب ناکارآمد این بانک را کاهش دادیم و بیشتر بر محیط هایی که بتوانیم از نظر فیزیکی گستره بیشتری داشته باشیم تمرکز کردیم.
 
رئیس هیأت مدیره بانک سامان خاطر نشان کرد: این بانک استراتژی 5 سال آینده خود را بر روی تکنولوژی گوشی های همراه گذاشته و با مجموعه ای به نام شرکت مخابراتی سامانتل وارد همکاری شده است تا بتواند بسترهای موبایلی را ایجاد و سپس بر روی آن بسترهای بانکی را به وجود آورد.

​​