بازار سرمایه

سهام جدید دومین شرکت بزرگ بورس آماده توزیع شد/ نحوه دریافت سهام

منبع: شرکت مخابرات استان تهران
سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه ۳۱ درصدی مخابرات ایران که دومین شرکت بزرگ بورس از لحاظ سرمایه اسمی است، آماده توزیع شد.
 
شرکت مخابرات ایران که بعد از افزایش سرمایه 31 درصدی به دومین شرکت بزرگ بورس از لحاظ سرمایه اسمی تبدیل شده ، گواهینامه نقل وانتقال و سپرده سهام جدید را آماده توزیع کرد.
 
طبق مصوبه مجمع فوق العاده 24 فروردین 95 ، سرمایه بیش از 4.5 هزار میلیارد تومانی "اخابر" از دو محل مطالبات و آورده نقدی و اندوخته به‌ 6000 میلیارد تومان رسیده و این شرکت برنامه افزایش سرمایه  10  درصدی را از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی، در سال جاری در دستور کار دارد.

​​