لبه تکنولوژی

تماشا کنید: این روبات ۲ روزه خانه می سازد

منبع: مهر
یک شرکت ساختمانی روباتی ساخته که می تواند یک خانه را دو روزه تکمیل کند.
شرکت کاترپیلار با همکاری شرکت هادریان ایکس روباتی ساخته اند که می تواند یک خانه را دو روزه تکمیل کند.
 
این روبات می تواند در یک ساعت هزار آجر را بچیند و همزمان مصالح را به یکدیگر بچسباند.

​​