لبه تکنولوژی

روبات انعطاف پذیر ۷۲ متری برای عملیات نجات ساخته شد

منبع: مهر
محققان با الهام از فرایند رشد گیاهان روباتی ۷۲ متری ساخته اند که می تواند به فضاهای تنگ بخزد و دسته های مختلف را بچرخاند. آنها قصد دارند از این روبات در عملیات نجات استفاده کنند.
محققان دانشگاه استنفورد روباتی شبیه مار ساخته اند که می تواند با سرعت ۳۲ کیلومتر بر ساعت دور خود بپیچد و باز شود. می توان از این روبات در عملیات های جستجو و نجات استفاده کرد.
 
جالب آنکه محققان برای ساخت این روبات از گیاهان الهام گرفته اند زیرا این موجودات زنده با فرایند رشد  در محیط های مختلف نفوذ  و ردیابی می کنند.
 
به گفته محققان این شکل از حرکت در گیاهان  و به خصوص نوعی هیف قارچی مشاهده می شود.  درهرحال روبات لوله ای  شبیه گیاهان اما با سرعتی بیشتر حرکت می کند.
 
این روبات ۷۲ متری می تواند به گوشه های تنگ و تاریک یک سازه نیز بخزد و حتی با استفاده از بدن انعطاف پذیر خود دسته های مختلف را بچرخاند.
 
روبات در حقیقت لوله ای است که می توان در جهات مختلف بچرخد. البته  جستجو و حرکت این روبات کمی کند است اما می توان در فضای های تاریک و تنگ از آن استفاده کرد.  این روبات درحقیقت از سه کیسه هوا ساخته شده که هنگام پرشدن  به حرکت روبات در جهات مختلف کمک می کنند. محققان حرکات هر کیسه هوا را کنترل می کنند.
 
جالب آنکه این روبات می تواند اشیای سنگین مانند سبد به وزن ۷۵ کیلوگرم را به دنبال خود بکشد.

​​