باندپهن

توسعه شبکه کابل در 5 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهرستان قدس، شهید صالح طبری، شهید چمران، اندیشه (2)، مالک اشتر از تاریخ 2 مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهرستان قدس با پیش شماره های 4681 الی 4689 در محدوده خط آهن، زمرد2 و زمرد 3، 10 متری دلشاد و در مرکز مخابرات شهید صالح طبری با پیش شماره های 4463 الی 4469 در محدوده جاده مخصوص کرج، شهرک آپادانا، بلوار شهید رحمانی، خیابان شهید ریاحی و در مرکز مخابرات شهید چمران با پیش شماره های 6650 الی 6655 در محدوده رییس زاده ، شهر آرا، ستارخان، نیایش حداکثر به مدت 3 روز با اختلال همراه است.
 
براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مراکز مخابرات اندیشه 4 و مالک اشتر از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.    

​​