رگولاتوری

مخابرات ٦٥٠ ميليارد تومان در بخش تلفن ثابت لاوصولي دارد

منبع: شرکت مخابرات ایران
معاون امور مشتريان شركت مخابرات ايران گفت: حدود ٦٥٠ ميليارد تومان در بخش تلفن ثابت با لاوصولي مواجه هستيم.
 
زارعيان با اشاره به كاهش ميزان لاوصولي هاي مخابرات در كل كشور گفت: ميزان لاوصولي هاي مخابرات در استانهاي مختلف متفاوت است و با توجه به پيگيريهايي كه استانهاي مختلف داشته اند، شاهد كاهش اين لاوصولي ها بوده ايم.
 
وي با بيان اينكه ميزان لاوصولي ها در استانهاي مختلف از ٨ درصد تا ٢٤ درصد متفاوت است افزود: حتي در برخي استانها اين رقم به ٦ درصد هم رسيده است.
 
زارعيان ميزان كل لاوصولي هاي مخابرات را ٦٥٠ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: در همين راستا برنامه هاي تشويقي براي مشتريان بدهكار تدوين كرده ايم تا بتوانيم اين رقم را كاهش دهيم.
معاون شركت مخابرات ايران اضافه كرد: برخي لاوصولي هاي مخابرات مربوط به سرويس هايي است كه شارژينگ آنلاين ندارند كه در اين زمينه با شركت ارتباطات زيرساخت وارد مذاكره شديم تا اين سيستم فعال شود.
 
به گفته وي لاوصولي هاي مخابرات هم در بخش دولتي و هم از سوي مشتركان خانگي است.

​​