باندپهن

4 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهدای مرصاد پاکدشت، پیام نور، شهید سلیمانی حسن آباد و دکتر حسابی( مارلیک) از تاریخ هفتم شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهدای مرصاد پاکدشت با پیش شماره های 3601 الی 3604، 3644 در محدوده خیابان های خان محمدی، میدان جهاد، نوراله پازکی، بلوار نصراله پازوکی، بلوار امام رضا، جاده پارچین، شهرک مدائن و در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های 4440 الی 4449، 4460 الی 4462، 4489، 4427، 4429، 4604 در محدوده خیابانهای مخبری، هاشمی رفسنجانی، کبیری طامه، ستاری و در مرکز مخابرات شهید سلیمانی حسن آباد با پیش شماره های 5622 در محدوده شهرک احمدیه شهید سلیمانی حسن آباد و در مرکز مخابرات دکتر حسابی ( مارلیک) با پیش شماره های 6510 الی 6512، 6514 الی 6517، 6519، 6559، 3961 در محدوده این مرکز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

​​