رگولاتوری

مدیرعامل جدید صنایع ارتباطی آوا تعیین شد

به گزارش روابط عمومي صنايع ارتباطي آوا، هیئت مدیره اين شركت آقاي فریبرز نژاد دادگر را به عنوان مدیرعامل انتخاب کرد.
نژاددادگر، پیش از این به عنوان جانشین مدیرعامل صنايع ارتباطي آوا فعالیت می کرد.
همچنين انوشیروان مرآت، مديرعامل پيشين، به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شد.

​​