رگولاتوری

مدیرعامل جدید صنایع ارتباطی آوا تعیین شد

به گزارش روابط عمومی صنایع ارتباطی آوا، هیئت مدیره این شركت آقای فریبرز نژاد دادگر را به عنوان مدیرعامل انتخاب کرد.
نژاددادگر، پیش از این به عنوان جانشین مدیرعامل صنایع ارتباطی آوا فعالیت می کرد.
همچنین انوشیروان مرآت، مدیرعامل پیشین، به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شد.

​​