فناوری اطلاعات

مسدودی خدمت جدید گوگل در ادامه مسدودی 100 درصدی خدمات حوزه کسب و کارها در ایران

شرکت گوگل اخیراً خدمت startup with Google را برای شرکت های نوپا (استارتاپ) راه‌اندازی کرده که دسترسی های ایران به این خدمت را به طور کامل مسدود ساخته است.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، این سیاست آمریکایی‌ها در ادامه سیاست های قبلی آنهاست که دسترسی ایران را به خدمات ارائه شده در حوزه کسب و کارها بطور 100 درصدی مسدود کرده اند.
 
بنابراین گزارش، این سرویس که مجموعه گسترده ای از خدمات اعم از ابزارها و بسترهای تولید محصول، خدمات میزبانی و ذخیره سازی داده، خدمات تحلیل و پردازش داده و ... را به شرکتهای نوپای حوزه فضای مجازی ارائه می‌دهد، تاثیر چشمگیری در رشد و توسعه شرکت های نوپا در عرصه جهانی خواهد داشت و آمریکایی‌ها در ادامه سیاست سلطه جویانه خود قصد دارند با ممانعت از دسترسی شرکت‌های نوپای ایرانی به این خدمات، کسب و کارهای فضای مجازی ایران را از رقابت در عرصه جهانی باز داشته و آن را به انزوا بکشانند.
 
گفتنی است؛ برخی از موارد مسدودی حوزه توسعه دهندگان نرم افزار و کسب و کارها شرکت های گوگل و آمازون در ایران به شرح زیر است:
 
گـوگـل​
Fusion Tables API AdWords Express
Google Play Game Services API Admob
Google Play Game Services Publishing API DoubleClickByGoogle
Google Play Game Services Management API Local Business Center
Google Affiliate Network API Google Sites
Genomics API Shopping Campaigns
Gmail API Google+Brands
Groups Migration API Surveys
Groups Settings API Tag Manager
Google App Engine Admin API Google Checkout
Google Classroom API Google wallet
Google Cloud Billing API Android Pay
Google Cloud Resource Manager API Web Elements
Google Cloud Debugger API Wildfire
Google Cloud Trace API PageSpeed Service
Google Container Engine API Website Optimizer
Google Dataflow API Analytics
Google Cloud Dataproc API Trends
Genomics API Correlate
Knowledge Graph Search API Books Ngram Viewer
Google Cloud Logging API Think
Google Partners API TensorFlow
Google Play Movies Partner API Ad Exchange Buyer API
Google Proximity Beacon API Admin Data Transfer API
Google Cloud Pub/Sub API Ad Exchange Seller API
Google Apps Script Execution API Admin Directory API
Google Storage Transfer API Email Migration API
YouTube Reporting API Admin Reports API
Google Identity Toolkit API AdSense Management API
Enterprise License Manager API AdSense Host API
Deployment Manager API Google Analytics API
Google Maps Engine API Google Play EMM API
Google Mirror API Google Play Developer API
Google OAuth2 API Google Apps Activity API
PageSpeed Insights API Google App State API
Google+ API Google Compute Engine Autoscaler API
Google+ Domains API Blogger API
Prediction API Books API
QPX Express API Calendar API
Google Compute Engine Instance Group Manager API Google Cloud Network Performance Monitoring API
Google Compute Engine Instance Group Updater API Cloud Monitoring API
Enterprise Apps Reseller API Cloud User Accounts API
Google Compute Engine Instance Groups API Compute Engine API
Google Site Verification API Content API for Shopping
Google Spectrum Database API Google Maps Coordinate API
Cloud SQL Administration API CustomSearch API
Cloud Storage JSON API Google Cloud Datastore API
Tag Manager API Google Cloud Deployment Manager API
TaskQueue API DCM/DFA Reporting And Trafficking API
Tasks API APIs Discovery Service
Translate API Google Cloud DNS API
URL Shortener API DoubleClick Bid Manager API
Google Fonts Developer API DoubleClick Search API
Webmaster Tools API Drive API
YouTube Data API Fitness
YouTube Analytics API Freebase Search
 
 
آمازون
AWS Management Console Amazon Web Services (AWS)
AWS Managed Services Amazon WorkSpaces
Amazon Lex Amazon EC2
Amazon Polly Amazon Lightsail
Amazon Rekognation Amazon VPC
Amazon Machine Learning AWS Batch
Apache MXNet on AWS AWS Elastic Beanstalk
AWS Deep Learning AMIs AWS Lambda
Amazon Athena Auto Scaling
Amazon EMR Elastic Load Balancing
Amazon CloudSearch (Amazon Simple Storage Service (S3
Amazon Elasticsearch Service (Amazon Elastic Block Storage (EBS
Amazon Kinesis (Amazon Elastic File System (EFS
Amazon QuickSight Amazon Glacier
AWS Glue AWS Storage Gateway
(AWS Identity and Access Management (IAM AWS Snowball
Amazon Inspector AWS Snowmobile
AWS Certificate Manager Amazon Aurora
AWS CloudHSM Amazon RDS
AWS Directory Service Amazon DynamoDB
AWS Key Management Service Amazon ElastiCache
AWS Organizations Amazon Redshift
AWS Shield AWS Database Migration Service
AWS WAF AWS Application Discovery Service
AWS Artifact AWS Schema Conversion Tool
AWS Mobile Hub AWS Server Migration Service
Amazon API Gateway Amazon CloudFront
Amazon Cognito Amazon Route 53
Amazon Pinpoint AWS Direct Connect
AWS Device Farm AWS CodeStar
AWS Mobile SDK AWS CodeCommit
AWS Cost Explorer AWS CodeBuild
AWS Budgets AWS CodeDeploy
Reserved Instance Reporting AWS CodePipeline
AWS Cost and Usage Report AWS X-Ray
AWS Step Functions (AWS Command Line Interface (CLI
Amazon Elastic Transcoder AWS Tools For PowerShell
Amazon Connect AWS Toolkit for Visual Studio
Amazon Lumberyard AWS SDk/Toolkit
Amazon GameLift Amazon CloudWatch
AWS Greengrass AWS CloudFormation
AWS IoT AWS CloudTrail
AWS Marketplace AWS Config
Amazon Simple Email Service AWS OpsWorks
(Amazon Simple Notification Service (SNS AWS Service Catalog
(Amazon Simple Queue Service (SQS AWS Trusted Advisor
Amazon Elastic Transcoder AWS Personal Health Dashboard

​​