فناوری

مشاوره پزشکی با تماس ویدئویی در انگلیس

 
براساس یک طرح آزمایشی پزشکان عمومی انگلیس می توانند با تماس ویدئویی به بیماران خود مشاوره دهند.
 
به گزارش مهر به نقل ازتایم،   سازمان NHS(خدمات بهداشتیانگلیس) به پزشکان عمومی اجازه داده به وسیله موبایلشان در شرایط خاص به طور ویدئویی به بیماران مشاوره دهند.
 
 این خدمت به طور آزمایشی دربخش جراحی بیمارستانی در لندن اجرا می شود اما کارشناسان پیش بینی می کنند، این خدمت به زودی روشی استاندارد برای مشاوره با دکتر تبدیل خواهد شد.
 
بیماران می توانند  با استفاده از خدمت جدید فقط طی چند دقیقه یک وقت ویزیت از پزشک عمومی بگیرند. این فناوری برای استفاده در مطب خصوصی پزشکان طراحی شده است.
 
شرکت سازنده با هزینه بودجه عمومی این خدمت را به طور آزمایشی عرضه کرده است.

​​