فناوری اطلاعات

برنامه حمایتی از کودکان در زیرساخت های حوزه ارتباطی، محتوایی، فرهنگ سازی و حقوقی

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: پیش نویس طرح اقدامات حمایتی و توسعه خدمات به کودک و نوجوان، هم راستا با سند ملی که در مرکز ملی فضای مجازی در مراحل آخر تصویب قرار دارد، تدوین شده است و منتظر دریافت بازخورد عمومی این پیش نویس سند هستیم .
به گزارش  روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد خوانساری رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگویی در شبکه خبر درباره طرح اقدامات حمایتی و توسعه خدمات کودک و نوجوان در فضای مجازی، گفت: بیست درصد جامعه ما کودک هستند که حدود 16 میلیون جمعیت کشور را تشکیل می دهند و لازم است خدمات خاص به کودکان و نوجوان در این حوزه مثل دیگر نقاط دنیا در قالب چارچوب های نظام کشور عرضه شود.
 وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی در این زمینه از ابتدای این دولت آغاز شد ، تاکید کرد : پیش نویس طرح اقدامات حمایتی و توسعه خدمات به کودک و نوجوان، هم راستا با سند ملی که در مرکز ملی فضای مجازی در مراحل آخر تصویب قرار دارد، تدوین شده و منتظر دریافت بازخورد عمومی این پیش نویس سند هستیم .
 
خوانساری مبنای تدوین این پیش نویس را الزامات قانونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه دانست و افزود : این پیش نویس یک سند اصلی با 4 پیوست است که در سند اصلی الزامات قانونی وزارت ارتباطات در این حوزه عنوان شده است .
 
وی تصریح کرد : برهمین اساس شناسایی بازیگران و ذینفعان این حوزه که در این زیست بوم حضور دارند، یعنی کسانی که تولید محتوا می کنند تا مصرف کننده را در نظر داریم .
 
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در سند پیش نویس طرح اقدامات حمایتی و توسعه خدمات به کودک و نوجوان، در سه  حوزه برنامه اقدام داریم، اظهار داشت : با توجه به وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چند محورزیرساخت های ارتباطی ، فناوری اطلاعات و محتوایی است برنامه اقدام داریم که حوزه فرهنگ سازی و ترویجی را شامل می شود .
 
وی افزود : همچنین درپیش نویس طرح اقدامات حمایتی و توسعه خدمات به کودک و نوجوان، در زمینه حقوق و مقرراتی که بتواند کسب و کار این حوزه را اقتصادی کند نیز اقداماتی در نظر گرفته شده است .
 
خوانساری تصریح کرد : برای  نظارت و راهبری والدین بر فرزندان در فضای مجازی به طور مثال سیم کارت های کودک و نوجوان و یا جویش مناسب کودک را داریم و همچنین نحوه احراز هویت کودک در فضای مجازی و اپ استورها زیرساخت های محتوایی و فناوری اطلاعات هستند که در این پیش نویس به آنها پرداخته شده است .
 
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود:  مهمترین نکته این است که این طرح باید اقتصاد مناسب داشته باشد که سرمایه گذاری روی محتوا معنی دار شود و خطرپذیری در حوزه محتوا را به حداقل برساند، همچنین اگر این طرح با تنظیم مقرارت ایجاد شود موجب رونق بازار این حوزه می شود.
 
خوانساری در ادامه گفت: همانطوری که در فضای فیزیکی نگران رفت و آمد کودکان هستیم در فضای مجازی نیز باید این نگرانی ها وجود داشته باشد.
 
وی به مطالعات بین المللی که در این حوزه انجام شده اشاره کرد و گفت : در 180 کشور قانون مخصوص کودک و نوجوان وجود دارد و در ایران هم در ماده 32 حقوق شهروندی صراحتا به یک فضای سالم و ایمن برای کودک به عنوان حق کودک، تاکید شده است .
 
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مهمترین مسئله در این حوزه را ایجاد یک زنجیره اقتصادی همراه با فرهنگ سازی مناسب دانست و تاکید کرد : به طور مثال اپراتورها در مدل اقتصادی که طراحی می کنند قطعا باید سهم مناسبی را برای تولید کننده محتوا، توزیع کنند محتوا و اپ استورها در نظر گیرند تا با یک هزینه قابل قبول محتوای مناسب کودک و نوجوان ارایه شود.
 

​​