تلفن همراه

تمام کدهای خدماتی مخابرات تا اواسط سال آینده تجمیع می‌شوند

 
 
معاون شرکت مخابرات ایران گفت: تمامی کدهای خدماتی مخابرات شامل ۲۰۲۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱۷، ۲۰۰۰، ۱۸۱۸، ۲۸۲۸ و ۱۱۸ به حداکثر ۳ یا احتمالاً ۲ کد کاهش می‌یابد و مراکز پاسخگویی آنها یکپارچه و عملیات پیگیری و پشتیبانی استانی خواهد شد.
 
دکتر زارعیان معاون امورمشتریان شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با فارس، از ساماندهی، یکپارچگی و تجمیع کدهای خدماتی مخابرات تا اواسط سال ۹۷ خبر داد. 
وی اظهار داشت: تمامی کدهای خدماتی شرکت مخابرات ایران شامل ۲۰۲۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱۷، ۲۰۰۰، ۱۸۱۸ و ۲۸۲۸ به حداکثر ۳ کد یا احتمالاً دو کد کاهش می‌یابد و مراکز پاسخگویی آنها یکپارچه و عملیات پیگیری و پشتیبانی استانی می‌شود. 
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران توضیح داد: از ابتدای راه‌اندازی سرویس‌های مخابراتی به دلیل پراکندگی شرکت‌های سرویس‌دهنده، به ازای هر سرویس در بخش تلفن ثابت یک کد خدماتی ایجاد شد.
وی ادامه داد:‌ به این ترتیب کد خدماتی ۲۰۱۰ برای مشتریان تجاری در هر استان، کد ۲۰۲۰ برای مشترکان ADSL، کد ۲۰۱۱۷ برای خرابی تلفن، کد ۲۰۰۰ برای پرداخت‌ها و کد ۱۱۸ به عنوان کد خدماتی عمومی تعریف شد و علاوه بر این کدهای استاندارد، حدود ۴۰ تا ۴۵ کد دیگر شامل ۱۸۱۸ و ۲۸۲۸ برای پرداخت ها نیز در برخی استان‌ها فعال شدند. 
دکترزارعیان اضافه کرد: در نخستین اقدام برای ساماندهی کدهای خدماتی، حذف کدهای اضافی در دستورکار قرار گرفت که در این مرحله ۴۴ کد حذف شد. به این ترتیب به جز تهران، در تمامی استان‌ها کدهای ۱۸۱۸ و ۲۸۲۸ حذف شده و تمامی پرداخت‌ها از کد ۲۰۰۰ انجام می‌شود. 
به گفته وی، در مرحله دوم، ساماندهی و تجمیع به صورت خاص در دستورکار قرار گرفت که در نتیجه آن ۳۰ مرکز پاسخگویی کد خدماتی ۲۰۱۰ در یک مرکز متمرکز شد و اکنون پاسخگویی به صورت متمرکز در یک مرکز انجام و پیگیری و شناسایی به صورت استانی انجام می‌شود. 
معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران گفت: در مرحله سوم و آخر، تجمیع مراکز پاسخگویی کدهای ۲۰۲۰، ۲۰۱۱۷ و ۲۰۰۰ در ۳ یا احتمالا ۲ شماره در دستورکار است که این فرآیند آغاز شده و تا اواسط سال ۹۷ انجام می‌شود. 
زارعیان تصریح کرد: به این ترتیب تمامی خدمات تلفن ثابت، اینترنت و خدمات ارزش افزوده از یک کانال پاسخ‌گویی خواهد شد.

​​