رگولاتوری

متن کامل مصوبه مدل قیمت گذاری اینترنت

کامل مصوبه مهم شماره 266 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT منتشر شد.
 
در مقدمه این مصوبه آمده است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 266 در 21 آبان ماه،  پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را درخصوص لزوم لحاظ کردن سطوح مختلف رقابت در بازارهای مرتبط، کاهش مداخلات غیرضروری از سوی مقررات گذار حوزه بر بازارهای رقابتی و تدوین مقررات حداقلی مورد نیاز متناسب با وضعیت هریک از بازیگران براساس میزان تاثیرگذاری آنان در بازارهای مختلف و همچنین حمایت و تقویت محتوای داخلی، استماع و بررسی کرد و مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT را تصویب کرد.
 
 تعاریف مصوبه
براساس این مصوبه دو نوع تعرفه وجود دارد. تعرفه عادی تعرفه ای است که ارایه کننده خدمت برای هر خدمت موضوع پروانه آن را تعیین می کند و میزان آن بین کف و سقف تعرفه مصوب است و حداقل برای مدت زمان 6 ماه متوالی از سوی ارایه کننده خدمت ارایه می شود.  تعرفه تشویقی هم از سوی ارایه کننده خدمت کمتر از کف تعرفه مصوب تعیین شده و حداکثر به مدت زمان 3 ماه متوالی از سوی ارایه کننده خدمت تحت قالب طرح تشویقی یا تمدید آن قابل ارایه است. 
آستانه استفاده مصرف منصفانه هم به این صورت تعریف شده است که  به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده از سوی ارایه کننده خدمت برای هریک از سرعت های تعیین شده در این مصوبه گفته می شود و برای مصارف بیش از آن اعمال سیاست مطابق این مصوبه، برای ارایه کننده خدمت مجاز است. هر ترافیک با میزبانی در داخل کشور نیز در این مصوبه ترافیک داخلی شناخته شده است.
 
 اصول کلی  تعرفه گذاری
ارایه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه ای خود را مبتنی بر سرعت و به صورت غیرحجمی (Connection based ) تنظیم کنند و به این ترتیب می توانند سیاست استفاده منصفانه را اعمال کنند. اما ارایه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری های بی سیم این محدودیت را ندارند.
البته رعایت این اصول به تنهایی کافی نیست و باید اپراتورها از رگولاتور تاییدیه بگیرند.
با این حال تعرفه ارایه خدمات ارزش افزوده (VAS) از سوی تمامی ارایه کنندگان خدمت اعم از اپراتور مسلط یا غیر مسلط بر بازار نیازمند اخذ تاییدیه از سازمان نیست.
درباره خدمات ارزش افزوده نیز در این مصوبه آمده است: در ارایه هرگونه خدمت ارزش افزوده ارایه کننده خدمت باید ضمن اخذ تاییدیه های پیشینی از کاربران نهایی خدمت، ارایه خدمت را مبتنی بر توافقات خود با صاحبان محتوا، کاربرد و سرویس انجام دهد. همچنین در ارایه خدمات ارزش افزوده از سوی ارایه کنندگان خدمت، ارایه هیچگونه خدمت پایه ای نباید منوط به باندل شدن با خدمات ارزش افزوده شود.
یکی از نکات جالب این مصوبه این است که در صورتی که ارایه کننده خدمت برای ارایه تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوب های تعیین شده در این مصوبه و دیگر مصوبات مرتبط اقدام کند؛ علاوه بر اعمال مقررات مربوطه، بنا به تشخیص سازمان، درصورتی که ارایه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد، ملزم به ارایه تعرفه مذکور به مدت 3 سال و در صورتی که در فهرست اپراتورهای مسلط قرار ندارد، ملزم به ارایه تعرفه مذکور به مدت یک سال خواهد بود.
 
 هر گیگ اضافه 2 هزار تومان
تعرفه خدمت دسترسی پرسرعت ثابت از طریق فناوری های باسیم مطابق با اعلام پیشین، از سرعت 512 کیلوبیت تا 16 مگابیت و از قیمت 12500 تومان تا 80 هزار تومان ماهیانه متغیر است.
کف تعرفه همه 80 درصد سقف تعرفه ماهانه تعیین شده و به این ترتیب جز در طرح های تشویقی، حداقل قیمت اینترنت ماهانه برای هر مشترک 10 هزار تومان خواهد شد.
سرعت اعلام شده در این جدول باید برای 95 درصد زمان تضمین شود و در 5 درصد زمان حداکثر می تواند به میزان 50  درصد کاهش یابد.
دست ارایه کنندگان خدمت برای تعیین آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای هر سرعت کاملا باز است و هیچ محدودیتی در این مصوبه برای آنها دیده نشده است. به این ترتیب در شرایط رقابتی احتمالا مشترکان از حجم های بالاتر بهره مند می شوند اما در شرایط غیر رقابتی احتمال تبانی وجود دارد.
ارایه کننده خدمت ملزم است تا در همه سطوح جدول و تمامی طرح های تنظیمی خود درجهت تفکیک و ارایه حجم ترافیک بین الملل از داخل به نحوی اقدام کند که آستانه استفاده منصفانه ترافیک داخل حداقل 2 برابر آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین الملل باشد.
پس از عبور از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، دارنده پروانه می تواند درباره اعمال سیاست استفاده منصفانه، کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت Kbps 128 یا حجم اضافه ترافیک بین الملل و داخلی اقدام کند. 
در صورت فروش حجم اضافه، سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین الملل هم 2 هزار تومان تعیین شده است و ترافیک داخلی نیز 50 درصد این است.  حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود در هر ردیف تعیین شده است.
سقف تعرفه مکالمات بین شبکه ای ثابت به ثابت (اعم از خطوط ترابردپذیر و غیرترابردپذیر) مشابه سقف تعرفه مکالمات بین–استانی و به مبلغ 330 تعیین شده است.
همچنین قیمت گذاری در این مصوبه برای پهنای باند اینترنت در سرعت 100Mbps و بالاتر، با لحاظ 25 درصد کاهش نسبت به تعرفه معمول، تعیین شده است.
تعرفه خدمت خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه های ثابت و همراه هم به این صورت تعیین شده است که در صورت عدم توافق بین طرفین، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن ثابت  (Fixed Termination Rate) به میزان 150 ریال و تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن همراه هم 300 ریال تعیین می شود.

​​