گزارش تصویری: جلسه وزیر ارتباطات با مدیران عامل و ارشد اپراتور های ثابت و همراه

 

 

 

 

 

 

 

 


​​