اپراتورها

تصویر: تجلیل وزیر ارتباطات ازتامین کنندگان خدمات ارتباطی در اربعین96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


​​