پادکست

عامل واقعی کاهش سود مخابرات چیست؟

118 هم پولي شد، همکدي يا تغيير رويکرد مردم کداميک عامل کاهش سود مخابرات 


​​