ایجاد بستر تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی در فرآیند اجرای دولت الکترونیک الزامی است

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت ایجاد بستری امن، برای تبادل اطلاعات مالی و اقتصادی دولت به عنوان یکی از مهم ترین ملزومات اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور احساس می شود.
 
رضا باقری اصل در جلسه معرفی مرکز تبادل اطلاعات اقتصاد FIX  که با حضور مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاههای اجرایی کشور برگزار شد ؛ اظهار داشت: زمینه های لازم برای اجرای  دومین مرحله از پروژه  دولت الکترونیک در کشور فراهم شده است.
 
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: مرکز تبادل اطلاعات اقتصاد (FIX) ارتباط بین مراکز اطلاعات اقتصادی و مالی کشور  را می تواند در بستری امن فراهم ساخته  و استانداردهای لازم را به منظور تبادل آسان و مطمئن تر اطلاعات تعریف و تبیین کند.
 
مهندس  با قری اصل تاکید کرد: تبادل اطلاعات بین دستگاهها موجب تسری در اجرای پروژه دولت الکترونیک می شود و از همین رو انتظار می رود دستگاهها زمینه بهره گیری از چنین نوآوری هایی را در دستگاههای خود فراهم کنند.
 
 وی ادامه داد:  در چارچوب این طرح، امکان تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی سامانه های دستگاه های دولتی، در قالب های استاندارد تعریف شده فراهم می شود.

URL: http://www.ictna.ir/id/074631/

Code: 074631